Odwiedzin: 375342

Pokuta

Sakrament pokuty i pojednania jest to sakrament ustanowiony przez Chrystusa w Ko??ciele, w którym moc? Ducha ??wi?tego, grzechy po Chrzcie pope??nione, szczerze obj?te ??alem i wyznane spowiednikowi z wol? poprawy, zostaj? przez Boga odpuszczone moc? absolucji kap??a??skiej. 

Oznacza, to ??e grzesznik przyst?puj?cy pod wp??ywem Ducha ??wi?tego do Sakramentu Pokuty, winien na pierwszym miejscu nawróci? si? do Boga ca??ym sercem. To wewn?trzne nawrócenie serca, które obejmuje ??al za grzechy i postanowienie podj?cia nowego ??ycia, wyra??a si? poprzez wyznanie grzechów Ko??cio??owi, przez zado???uczynienie i popraw? ??ycia. Pan Bóg za?? udziela odpuszczenia grzechów za po??rednictwem Ko??cio??a, który dzia??a przez pos??ug? kap??anów. 

Pierwszym darem zmartwychwsta??ego Jezusa jest sakrament pokuty zwany cz?sto spowiedzi?, sakramentem pojednania czy te?? przebaczenia. Jezus w wieczerniku, kiedy ukaza?? si? aposto??om, „tchn??? na nich i powiedzia?? im: We??mijcie Ducha ??wi?tego! Którym odpu??cicie grzechy, s? im odpuszczone, a którym zatrzymacie, s? im zatrzymane" (J 20,22-23). 

Grzech jako ??amanie, nie zachowywanie Bo??ych przykaza?? jest przede wszystkim obraz? Boga, zerwaniem jedno??ci z Nim. Narusza on równocze??nie komuni? z Ko??cio??em. Dlatego te?? nawrócenie przynosi przebaczenie ze strony Boga, a tak??e pojednanie z Ko??cio??em, co wyra??a i urzeczywistnia w sposób liturgiczny sakrament pokuty i pojednania. 

C
i za??, którzy przyst?puj? do sakramentu pokuty, otrzymuj? od mi??osierdzia Bo??ego przebaczenie zniewagi wyrz?dzonej Bogu i równocze??nie dost?puj? pojednania z Ko??cio??em, któremu grzesz?c, zadali ran?, a który przyczynia si? do ich nawrócenia mi??o??ci?, przyk??adem i modlitw?. 

Sakramentu ten ukazuje z jednej strony „akty penitenta" (??al, wyznanie grzechów, postanowienie poprawy) razem z rozgrzeszeniem kap??a??skim, z drugiej za?? w??a??ciwe temu Sakramentowi skutki, a mianowicie to, ??e Sakrament:
- dokonuje pojednania z Bogiem,
- odpuszcza grzechy po Chrzcie pope??nione, przywracaj?c lub pomna??aj?c ?ask? U??wi?caj?c?;
- odpuszcza kar? wieczn? i przynajmniej cz???? kary doczesnej;
- przywraca zas??ugi osobiste, jakie cz??owiek traci przez grzech ??miertelny;
- pomna??a i daje ??aski uczynkowe do poprawy ??ycia, lepszego spe??niania w??asnego powo??ania ??yciowego i charyzmatów  w Ko??ciele.

Moralnym obowi?zkiem chrze??cijanina jest sta??a formacja swego sumienia. Wynika to z obowi?zku rozwoju w??asnej ??wi?to??ci, jak te?? obowi?zku formowania sumienia zgodnie z w??a??ciwymi normami moralnymi. Uzasadnieniem powinno??ci poznania stanu swego sumienia jest ??wi?to??? i integralno??? Sakramentu pokuty i pojednania. 

Z
anim penitent przyst?pi do konfesjona??u, by otrzyma? rozgrzeszenie powinien spe??ni? nast?puj?ce warunki:
- rachunek sumienia
- ??al za grzechy
- mocne postanowienie poprawy
- szczera spowied??
- zado???uczynienie Panu Bogu i bli??niemu

Projekt i wykonanie Orange Computers