Odwiedzin: 405818

Szafarze Eucharystii

 

W Polsce godno??? taka ustanawiana jest od 1990 r.,
a mo??liwo??? tak? wprowadzi?? Sobór Watyka??ski II.

 

Nadzwyczajni szafarze Eucharystii to osoby ??wieckie, uprawnione do udzielania Komunii ??w. Najcz???ciej z pos??ug? tak? udaj? si? do chorych, ale w razie potrzeby mog? udziela? Komunii ??w. w ko??ciele - np. w czasie wi?kszych uroczysto??ci w parafii lub Mszy ??w. niedzielnych. I tu nie chodzi o to, aby wyr?cza? ksi???y w czasie Mszy ??w. czy wr?cz ich zast?pi?. Oni s? nadzwyczajnymi szafarzami, czyli tymi, którzy pomagaj?.

Szafarzy mianuje biskup diecezji po specjalnym kursie przygotowawczym. Nadzwyczajnymi szafarzami Komunii ??w., mog? by? m???czy??ni w wieku od 35 lat. Wymagana jest dojrza??o??? w wierze: „zdrowa pobo??no??? eucharystyczna i intensywne ??ycie sakramentalne, wzorowe ??ycie moralne, aktywne uczestniczenie w ??yciu parafialnym, powa??anie duchowie??stwa i wiernych, sprawno??? fizyczna i psychiczna, otwarta i s??u??ebna postawa wobec drugich, serdeczno??? oraz ??atwo??? nawi?zywania kontaktów zw??aszcza z osobami chorymi i w podesz??ym wieku”.


Projekt i wykonanie Orange Computers