Odwiedzin: 405818
Ruch Światło Życie - Domowy Kościół

[ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] >>> ... z 5

Modlitwa przy grobie dzieci zmar??ych przed narodzeniem 25.11.2015

 

Jak co roku Diakonia ??ycia Domowego Ko??cio??a przy parafii b??. Honorata Ko??mi??skiego 25 listopada modli si? na cmentarzu parafialnym za dzieci nienarodzone. Zawsze z zaproszenia korzystaj? parafianie, którzy w???czy? uczestnicz? we wspólnej modlitwie. Zapraszamy za rok te?? 25 listopada najpierw na Msz? ??wi?t? wieczorow?, a nast?pnie na modlitw? na cmentarzu parafialnym.

Wi?cej zdj?? na facebooku - TUTAJ

Dodano: 26 Listopada 2015
Rozpocz?cie Roku Formacyjnego 2015/2016 Ruchu ??wiat??o-??ycie.
Gimnazjum NR 6 -  Rozpocz?cie Roku Formacyjnego 2015/2016 Ruchu ??wiat??o-??ycie.


  Mimo niesprzyjaj?cej pogody, by??a gor?ca, mi??a, radosna atmosfera.
  Cieszy nas fakt, ??e z roku na rok jest nas coraz wi?cej. ???

Dodano: 24 Wrzesień 2015
Czytaj więcej
Modlitwa za dzieci, kt??re przedwcze??nie odesz??y...
Gimnazjum NR 6 - Modlitwa za dzieci, kt??re przedwcze??nie odesz??y...

 
     Wtorek 25 listopada cz??onkowie Diakonii ??ycia Domowego Ko??cio??a
      udali si? na cmentarz, gdzie modlili si? w intencji wszystkich dzieci,
      które przedwcze??nie odesz??y, aby Bóg przyj??? je do siebie.

Dodano: 30 Listopada 2014
Czytaj więcej
Rado??? oazowicz??w
Gimnazjum NR 6 - Rado??? oazowicz??w


    16.10. 2014 w Watykanie Komisja Teologów Kongregacji
   ds. Kanonizacyjnych jednomy??lnie uzna??a heroiczno??? cnót
   S??ugi Bo??ego ks. Franciszka Blachnickiego.

Dodano: 01 Listopada 2014
Czytaj więcej
Rejonowy dzie?? skupienia Ruchu ??wiat??o-??ycie
Gimnazjum NR 6 - Rejonowy dzie?? skupienia Ruchu ??wiat??o-??ycie


   19 pa??dziernika 2014 r. w naszej parafii Ruch ??wiat??o-??ycie
   z Bia??ej Podlaskiej i okolic prze??ywa?? swój Rejonowy Dzie?? Wspólnoty.
   Zebrani rozwa??ali temat: S??u??y? na wzór Jana Paw??a II.

Dodano: 01 Listopada 2014
Czytaj więcej
Zako??czenie roku formacyjnego Ruchu ??wiat??o - ??ycie w parafii
Gimnazjum NR 6 - Zako??czenie roku formacyjnego Ruchu ??wiat??o - ??ycie w parafii

  
    29.06.2014 odby??o si? podsumowanie roku formacyjnego.

     W spotkaniu wzi???y udzia?? pary ma????enskie
    z naszej parafii nale???ce do Domowego Ko??cio??a. 

Dodano: 02 Lipiec 2014
Czytaj więcej
Zako??czenie roku formacyjnego Ruchu ??wiat??o - ??ycie w rejonie
Gimnazjum NR 6 - Zako??czenie roku formacyjnego Ruchu ??wiat??o - ??ycie w rejonie

 
   22 czerwca 2014 odby??o si? zako??czenie
   roku formacyjnego Ruchu ??wiat??o-??ycie.
   W spotkaniu uczestniczy??y ma????e??stwa z Rejonu bialskiego.

Dodano: 01 Lipiec 2014
Czytaj więcej
Zbi??rka produkt??w w ramach Akcji "Rodzina-Rodzinie"
Gimnazjum NR 6 - Zbi??rka produkt??w w ramach Akcji


    Jak co roku cz??onkowie Domowego Ko??cio??a zbierali
    produkty ??ywno??ciowe, by przyj??? z pomoc?
    potrzebuj?cym rodzinom naszej parafii.

Dodano: 30 Marzec 2014
Czytaj więcej
Dzie??o Duchowej Adopcji Dziecka Pocz?tego
Gimnazjum NR 6 - Dzie??o Duchowej Adopcji Dziecka Pocz?tego


   Modlimy si? w intencji dzieci pocz?tych, ??eby mog??y si? urodzi?,
   ale jest to tak??e dzie?? modlitwy, ??eby ka??de ??ycie nie tylko mog??o
   przyj??? na ??wiat, ale by by??o otoczone trosk? i mi??o??ci?.

Dodano: 26 Marzec 2014
Czytaj więcej
Zaproszenie do Duchowej Adopcji Dziecka Pocz?tego
Gimnazjum NR 6 -  Zaproszenie do Duchowej Adopcji Dziecka Pocz?tego


   „Bóg … Pan ??ycia powierzy?? ludziom  wznios??? pos??ug? ??wi?to??ci ??ycia,
  któr? cz??owiek powinien wype??nia? w sposób godny” (KKK poz. 2271)

Dodano: 15 Marzec 2014
Czytaj więcej

[ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] >>> ... z 5

Projekt i wykonanie Orange Computers