Odwiedzin: 405818

DDA

 

Grupa Nie jeste?? sam


Doros??ych Dzieci Alkoholików
i Doros??ych Dzieci Dysfunkcji

Zaprasza
na cotygodniowe i nieodp??atne
Spotkania w ka??d? Niedziel?
O godzinie 18:30, ul. Narutowicza 37,
salka za Klasztorem Braci Mniejszych Kapucynów przy Ko??ciele ??wi?tego Antoniego w Bia??ej Podlaskiej.

•    spotkania s? w 100% anonimowe
•    Zabierzesz g??os, je??li chcesz,
      nikt nie b?dzie o nic pyta??

Kontakt: ddabialap@gmail.com

 

Doros??e Dzieci Alkoholików

 To ludzie którzy dorastali w domu z przynajmniej jednym rodzicem alkoholikiemm ich ??ycie i rozwój zosta??y znacz?co naruszone przez to do??wiadczenie. Wi?kszo??? dzieci które dorasta??y w takich warunkach w pewnym sensie, w wielu kwestiach, nigdy nie doros??y . Doros??e Dzieci Alkoholików odczuwaj? skutki uzale??nienia rodziców i dorastanie w patologicznych warunkach, nierzadko przez ca??e ??ycie. W tym zagadnieniu przybli??ymy co to jest DDA i najcz?stsze problemy z jakimi si? spotykaj?. Istnieje wiele fachowej literatury i placówek zajmuj?cych si? problemami i terapi? ludzi dotkni?tych tym „syndromem”. DDA maj? swoje grupy wsparcia, tak jak alkoholicy cz?sto potrzebuj? terapii i pomocy psychologa.

 
CECHY DOROS?YCH DZIECI ALKOHOLIKÓW
 
1. Doros??e Dzieci Alkoholików musz? zgadywa?, co jest normalnym zachowaniem, a co nim nie jest.

2. Doros??e Dzieci Alkoholików maj? trudno??ci z przeprowadzaniem zaplanowanego dzia??ania od pocz?tku do ko??ca.

3. Doros??e Dzieci Alkoholików k??ami?, kiedy równie ??atwo mog??yby powiedzie? prawd?.

4. Doros??e Dzieci Alkoholików bezlito??nie os?dzaj? same siebie.

5. Doros??ym Dzieciom Alkoholików trudno jest si? bawi?.

6. Doros??e Dzieci Alkoholików bior? siebie bardzo na powa??nie.

7. Doros??e Dzieci Alkoholików maj? trudno??ci w bliskich zwi?zkach.

8. Doros??e Dzieci Alkoholików przesadnie reaguj? na zmiany, na które nie maj? wp??ywu.

9. Doros??e Dzieci Alkoholików stale poszukuj? aprobaty i potwierdzenia.

10. Doros??e Dzieci Alkoholików zwykle czuj?, ??e s? ró??ne od innych ludzi.

11. Doros??e Dzieci Alkoholików s? skrajnie odpowiedzialne, lub skrajnie nie odpowiedzialne.

12. Doros??e Dzieci Alkoholików s? przesadnie lojalne, nawet w obliczu dowodów, ??e ta lojalno??? jest przez drug? stron? niezas??u??ona.

13. Doros??e Dzieci Alkoholików s? impulsywne. Maj? tendencj? do zamykania si? w raz obranym kierunku dzia??ania bez powa??nego rozpatrzenia innych mo??liwo??ci post?powania, i prawdopodobnych konsekwencji podj?tych dzia??a??. Ta impulsywno??? prowadzi Doros??e Dzieci Alkoholików do zamieszania, nienawi??ci do samych siebie i utraty kontroli nad otoczeniem. W dodatku potem zu??ywaj? przesadn? ilo??? energii na oczyszczenie sytuacji.

Projekt i wykonanie Orange Computers