Odwiedzin: 375342

Sakramenty

 

Sakrament jest to znak widzialny, ustanowiony przez Pana Jezusa, który daje ludziom niewidzialn? ??ask? Bo???. Chrystus powierzy?? je Ko??cio??owi, st?d nazywamy je „sakramentami Ko??cio??a”. Sakramenty nazywamy sakramentami wiary - daj? nam zbawienie i pomagaj? osi?gn?? ??ycie wieczne.

Celem sakramentów jest:

  • u??wi?cenie cz??owieka
  • budowanie mistycznego Cia??a Chrystusa
  • oddawanie czci Bogu.

 

Sakramenty dzielimy na trzy grupy:

wtajemniczenia
chrze??cija??skiego
uzdrowienia

w s??u??bie
wspólnoty Ko??cio??a

 

Chrzest

Bierzmowanie

Eucharystia

Pokuta

Namaszczenie

chorych

Kap??a??stwo

Ma????e??stwo

 

Wskazania dla duszpasterzy Diecezji Siedleckiej
w sprawie udzielania sakramentów
Biskup Siedlecki Zbigniew Kiernikowski (23.01.2010 r.)

 

Sakramenty udzielane przez Ko??ció?? i we wspólnocie ko??cielnej s? DAREM, który jest nieod???cznie zwi?zany z aktualn?, ??yw? wiar? i prowadzi do ubogacenia ??ycia poszczególnych osób oraz odnajdywania przez nich miejsca we wspólnocie wierz?cych.

1. Sakramenty s? dla ludzi przygotowanych do ich przyj?cia, a przede wszystkim wykazuj?cych stosown? do swego wieku i stanu wiar? (kan. 843). Przyj?cie sakramentów bez odpowiedniej wiary niesie ze sob? niebezpiecze??stwo magicznego ich pojmowania i takiego te?? korzystania z nich. Dodatkowo dochodzi niebezpiecze??stwo traktowania duszpasterza nie jako ojca wspólnoty parafialnej, reprezentuj?cego Chrystusa i Ko??ció??, ale jako urz?dnika ??wiadcz?cego okre??lone us??ugi (por. Kongregacja ds. Duchowie??stwa, instrukcja Kap??an, pasterz i przewodnik wspólnoty parafialnej, nr 22).

2. Nie mo??na udziela? sakramentów osobom, które dobrowolnie i ??wiadomie, a przy tym cz?sto w sposób publiczny, odrzucaj? nauczanie Ewangelii i Ko??cio??a w podstawowych zagadnieniach moralnych lub nie akceptuj? wspólnoty Ko??cio??a, maj?cej tak??e wymiar hierarchiczny (zob. kan. 750nn.). (.....)

10. Normalnym i zwyczajnym miejscem udzielania sakramentów jest parafia, na terenie której mieszka dana osoba. Sakramenty bowiem s? udzielane we wspólnocie Ko??cio??a konkretyzuj?cego si? w lokalnej wspólnocie wierz?cych. Sakramenty te?? buduj? t? wspólnot?. Udzielanie i przyjmowanie sakramentów nie jest spraw? prywatn?, lecz dokonuje si? w odniesieniu do wspólnoty.

11. (…) przyjmowanie sakramentów nie jest ani magiczn? konieczno??ci?, ani formaln? us??ug? ze strony Ko??cio??a, któr? mo??na naby? za pieni?dze z jakichkolwiek wzgl?dów bez stosownej postawy ??yciowej, czy gotowo??ci do jej zmiany.


 

Projekt i wykonanie Orange Computers