Odwiedzin: 375342

Namaszczenie chorych

 
     „Choruje kto?? w??ród was? Niech sprowadzi kap??anów Ko??cio??a,
     by si? modlili nad nim i nama??cili go olejem w imi? Pana.
     A modlitwa pe??na wiary b?dzie dla chorego ratunkiem
     i Pan go pod??wignie, a je??liby pope??ni?? grzechy,

     b?d? mu odpuszczone”.
                                         
        (Jk 5, 14-15)

 

Namaszczenie chorych to sakrament, który udziela specjalnej ??aski chrze??cijaninowi do??wiadczonemu ci???k? chorob? lub staro??ci?.

Co nale??y przygotowa?, kiedy wzywamy kap??ana do chorego?
Przed przyj??ciem kap??ana nale??y przygotowa? stolik przykryty bia??ym obrusem, na którym stawia si? zapalone ??wiece, krzy??, ewentualnie wod? i troch? waty. Na tak przygotowanym stoliku k??adzie kap??an Naj??wi?tszy Sakrament oraz oleje. B?d??my wspólnie z naszymi chorymi podczas przyjmowania przez nich tego sakramentu.


Kto mo??e przyj?? sakrament namaszczenia chorych?
Sakrament namaszczenia chorych rodzi u niektórych katolików wiele l?ków i obaw. Do??? cz?sto wzywaj? kap??ana dopiero wtedy, gdy chory ju?? umar??, poniewa?? obawiaj? si?, by nie przerazi? zbytnio konaj?cego propozycj? przyj?cia tego sakramentu. Namaszczenie chorych jest sakramentem cz??owieka chorego, a nie zmar??ego. Starajmy si? zadba? o to by nasi chorzy, którzy z nami przebywaj? w domu lub s?siedztwie w odpowiednim czasie, ??wiadomie przyj?li ??ask? tego sakramentu. Chorych prosimy zg??asza? do ksi???y. Sakramentu tego nie udziela si? wy???cznie konaj?cym. Zosta??a nawet zmieniona jego nazwa z „ostatniego namaszczenia” na „sakrament namaszczenia chorych”. Mo??e go przyj?? osoba powa??nie chora, os??abiona przez wiek; nie udziela si? go natomiast cz??owiekowi, który z pewno??ci? ju?? umar??. „Kap??an wezwany do chorego, który ju?? umar??, niech b??aga Boga, aby go uwolni?? od grzechów i przyj??? lito??ciwie do swego Królestwa; namaszczenia natomiast niech nie udziela. Je??li istnieje w?tpliwo???, czy chory zmar?? naprawd?, mo??e mu udzieli? tego sakramentu warunkowo”. W ci?gu ??ycia mo??na wielokrotnie przyj?? ten sakrament, co ma miejsce wtedy, gdy kto?? wiele razy popada w powa??n? chorob?. Stosowny czas na przyj?cie namaszczenia chorych zachodzi wtedy, gdy wierny staje wobec niebezpiecze??stwa ??mierci z powodu choroby lub staro??ci. Sakrament chorych chrze??cijanin mo??e przyjmowa? ile razy zostaje dotkni?ty ci???k? chorob?; równie?? wtedy, gdy nast?pi??o nasilenie choroby.

W jaki sposób udziela si? sakramentu chorych?
Namaszczenia chorych udzielaj? kap??ani, u??ywaj?c oleju po??wi?conego przez biskupa, a w razie potrzeby przez kap??ana, który namaszcza chorego. Do istoty tego sakramentu nale??y namaszczenie czo??a i r?k chorego, z towarzysz?c? modlitw? o specjaln? ??ask? p??yn?c? z tego sakramentu. Kap??an namaszczaj?c wypowiada s??owa: „Przez to ??wi?te namaszczenie niech Pan w swoim niesko??czonym mi??osierdziu wspomo??e ciebie ??ask? Ducha ??wi?tego. Amen. Pan, który odpuszcza ci grzechy, niech ci? wybawi i ??askawie pod??wignie. Amen”.

Jakie ??aski otrzymuje cz??owiek w sakramencie namaszczenia chorych?
Skutki specjalnej ??aski sakramentu namaszczenia chorych s? nast?puj?ce:

  • zjednoczenie chorego z m?k? Chrystusa dla dobra chorego i ca??ego Ko??cio??a,
  • umocnienie do przyjmowania po chrze??cija??sku cierpie?? zwi?zanych z chorob? lub staro??ci?, (umocnienie w cierpieniu)
  • przebaczenie grzechów, je??li chory nie móg?? go otrzyma? przez sakrament pokuty,
  • umacnia ufno??? w Bogu, uzbraja przeciw pokusom szatana i trwodze ??mierci
  • powrót do zdrowia, je??li to s??u??y dobru duchowemu chorego,
  • przygotowanie na przej??cie do ??ycia wiecznego.

Wielu teologów twierdzi, ??e przez sakrament namaszczenia chorych Chrystus g??adzi cz??owiekowi, przyjmuj?cemu go w dobrej dyspozycji, nie tylko grzechy, ale równie?? i wszystkie nale??ne za nie kary, dzi?ki czemu zaraz po ??mierci przechodzi on do chwa??y nieba.


Projekt i wykonanie Orange Computers