Odwiedzin: 375342

Eucharystia

Eucharystia


     Eucharystia jest centrum i szczytem ??ycia Ko??cio??a, poniewa?? Chrystus w???cza Ko??ció?? i wszystkie jego cz??onki do swojej ofiary uwielbienia i dzi?kczynienia, z??o??onej raz na zawsze Ojcu na krzy??u. Przez t? ofiar? Chrystus rozlewa laski zbawienia na swoje Cia??o, którym jest Ko??ció??.

Celebracja Eucharystii obejmuje zawsze: g??oszenie s??owa Bo??ego, dzi?kczynienie sk??adane Bogu Ojcu za wszystkie Jego dobrodziejstwa, a zw??aszcza za dar Jego Syna; konsekracj? chleba i wina oraz uczestniczenie w uczcie liturgicznej przez przyjmowanie Cia??a i Krwi Pana. Elementy te konstytuuj? jeden i ten sam akt kultu.

    Eucharystia jest pami?tk? Paschy Chrystusa, to znaczy dzie??a zbawienia wype??nionego przez Jego ??ycie, ??mier? i zmartwychwstanie. Dzie??o to uobecnia si? w czynno??ci liturgicznej.
Naj??wi?tsza Eucharystia dope??nia wtajemniczenie chrze??cija??skie. Ci, którzy przez chrzest zostali wyniesieni do godno??ci królewskiego kap??a??stwa, a przez bierzmowanie zostali g???biej upodobnieni do Chrystusa, za po??rednictwem Eucharystii uczestnicz? razem z ca??? wspólnot? w ofierze Pana.
     "Zbawiciel nasz podczas Ostatniej Wieczerzy, tej nocy, kiedy zosta?? wydany, ustanowi?? eucharystyczn? Ofiar? Cia??a i Krwi swojej, aby w niej na ca??e wieki, a?? do swego przyj??cia, utrwali? Ofiar? Krzy??a i tak umi??owanej Oblubienicy – Ko??cio??owi powierzy? pami?tk? swej M?ki i Zmartwychwstania: sakrament mi??osierdzia, znak jedno??ci, w?ze?? mi??o??ci, uczt? paschaln?, w której po??ywamy Chrystusa, w której dusza nape??nia si? ??ask? i otrzymuje zadatek przysz??ej chwa??y"


Eucharystia – ??ród??o i szczyt ??ycia Ko??cio??a


     Eucharystia jest "??ród??em i zarazem szczytem ca??ego ??ycia chrze??cija??skiego"  "Inne za?? sakramenty, tak jak wszystkie ko??cielne pos??ugi i dzie??a apostolstwa, wi???? si? ze ??wi?t? Eucharysti? i do niej zmierzaj?. W Naj??wi?tszej bowiem Eucharystii zawiera si? ca??e duchowe dobro Ko??cio??a, a mianowicie sam Chrystus, nasza Pascha".


     "Eucharystia oznacza i urzeczywistnia komuni? ??ycia z Bogiem i jedno??? Ludu Bo??ego, przez które Ko??ció?? jest sob?. Jest ona szczytem dzia??ania, przez które Bóg w Chrystusie u??wi?ca ??wiat, a równocze??nie szczytem kultu, jaki ludzie w Duchu ??wi?tym oddaj? Chrystusowi, a przez Niego Ojcu"

 

Projekt i wykonanie Orange Computers