Odwiedzin: 404571

KSM

 
Katolickie Stowarzyszenie M??odzie??y jest obecne w naszej parafii od 4 listopada 2007 r.
– wtedy to odby??o si? pierwsze spotkanie nowej wspólnoty.

Za?? 30 maja 2009 r. z r?k J.E. Bpa Henryka Tomasika
otrzymali??my akt powo??ania nowego oddzia??u KSM i w???czenia go w struktury diecezjalne.
Pierwszym Asystentem naszego oddzia??u zosta?? ks. Rafa?? Kornilak.

Nasz oddzia?? KSM dzia??a bardzo pr???nie. Spotkania formacyjne odbywaj? si? w ka??dy pi?tek i niedziel?.
Jest to czas s??uchania konferencji, katechez, wspólnych rozmów,
a tak??e rozwa??ania S??owa Bo??ego podczas Kr?gu Biblijnego.
Ka??dego miesi?ca uczestniczymy w Nocnym Czuwaniu M??odych w Kodniu.
Regularnie te?? bierzemy udzia?? w Pieszej Pielgrzymce Podlaskiej na Jasn? Gór?,
Jerychu m??odych , Hosanna Festival i innych ciekawych wydarzeniach.
Osoby, które odkry??y w sobie talent muzyczny chwal? Boga w Scholi M??odzie??owej,
a ch??opcy s??u??? przy o??tarzu jako lektorzy.
Centralnym punktem naszej formacji jest niedzielna Eucharystia.


Ka??dy chrze??cijanin powo??any jest do apostolstwa, wi?c jako oddzia?? KSM
organizujemy w parafii okoliczno??ciowe czuwania przed Naj??wi?tszym Sakramentem,
Wieczory Chwa??y, akcje charytatywne.
Bierzemy tak??e udzia?? w budowaniu okoliczno??ciowych dekoracji w naszej ??wiatyni,
a tak??e w wielu innych inicjatywach jakie pojawiaj? si? w naszej parafii.
Dbamy tak??e o rozwój wspólnoty i zacie??nianie wi?zi pomi?dzy nami.
Organizujemy ogniska, grile, letnie wyjazdy na konie, oraz zimowe kuligi,
osiemnastkowe imprezy i sylwestrowe zabawy.

 

Troch? o samym KSM-ie…

 

Katolickie Stowarzyszenie M??odzie??y jest organizacja zrzeszaj?c? m??odych katolików, którzy pragna pog???bia? swoj? relacj? z Bogiem i budowa? Królestwo Bo??e na ziemi. Posiada d??ug? tradycj? si?gaj?ca pocz?tku XX wieku. Przez dziesi?ciolecia burzliwe losy naszej Ojczyzny sprawi??y zawieszenie dzia??alno??ci KSM.

 

Jego odrodzenie nastapi??o w 1990 roku. Ojciec ??wi?ty Jan Pawe?? II powiedzia?? Biskupom m.in.: „Niezb?dny ??rodek formacji m??odych stanowi? organizacje i ruchy katolickie. Jest ich dzisiaj coraz wi?cej. Ze szczególnym za?? zadowoleniem powita??em Wasz? - Drodzy Bracia - decyzj? dotycz?c? ponownego powo??ania do ??ycia Katolickiego Stowarzyszenia M??odzie??y, które ma bogat? i pi?kn? tradycj?.” 

 

Do KSM-owiczów za?? mówi??: „Nie wstyd??cie si? waszych idea??ów - wr?cz przeciwnie, g??o??cie je i bro??cie ich! Liczy na was Chrystus, liczy na was Pani Jasnogórska, liczy na was Ko??ció??. Liczy na was i potrzebuje was Polska! W??a??nie jako KSM.”

 

KSM posiada specyficzna duchowo???. Jej streszczeniem jest tzw. 10 zasad KSM-owicza:


1. "Kochaj Boga, szerz Królestwo Chrystusowe w swojej duszy, w swej rodzinie i swym ??rodowisku".
2. "S??u?? czynnie Ko??cio??owi i Ojczy??nie".
3. "Kszta??? swój umys??, sw? wol?, swe serce".
4. "Szanuj sw? godno???, b?d?? prawy i czysty".
5. "Pracuj ch?tnie, cudz? prac? szanuj, d??? do sprawiedliwo??ci spo??ecznej".
6. "Szerz chrze??cija??sk? kultur? ??ycia. B?d?? uprzejmy, kole??e??ski, pomagaj ch?tnie bli??nim".
7. "Obowi?zki spe??niaj sumiennie, b?d?? karny i pos??uszny".
8. "Dbaj o zdrowie i sprawno??? fizyczn?, uprawiaj ?wiczenia fizyczne, nie u??ywaj napojów alkoholowych".
9. "B?d?? gospodarny, oszcz?dny, cudze dobro szanuj".
10. "B?d?? sta??y w przekonaniach i wytrwa??y w dzia??aniu, pogod? ducha nie?? w swe otoczenie".

 

Patronami KSM-u s? ??w. Stanis??aw Kostka i b??. Karolina Kózkówna.

 

??wi?tem patronalnym – Uroczysto??? Jezusa Chrystusa Króla Wszech??wiata.

 

 KSM posiada swoje zawo??anie, które ma ci?gle przypomina? o istocie naszej formacji:
„Przez cnot?, nauk? i prac? s??u??y? Bogu i Ojczy??nie - Gotów?” odzew: „Gotów!”.

 

 

KSM-owiczem staje si? osoba, która po odbyciu sta??u kandydackiego, z??o??y uroczyste przyrzeczenie

Uroczy??cie przyrzekam pracowa? nad sob?,
aby móc ca??ym ??yciem wiernie s??u??y? Bogu, Ko??cio??owi i Polsce,
czyni? dobrze ludziom, by? dobrym cz??onkiem Katolickiego Stowarzyszenia M??odzie??y.
 

Zamel - Kolejne czuwanie w Kodniu z udzia??em KSM
Projekt i wykonanie Orange Computers