Odwiedzin: 370396

Chrzest

 

Sakrament chrztu św. w naszej parafii jest udzielany
w sposób uroczysty o godz. 11.30:

 - w II i IV niedzielę miesiąca

- w I dzień świąt: Bożego Narodzenia i Wielkanocy

Ze szczególnymi przypadkami, na które trzeba zwrócić uwagę, ma się do czynienia wtedy, gdy rodzice proszący o sakrament chrztu dla swego dziecka jednocześnie nie akceptują nauczania Kościoła co do zasad wiary, moralności i chrześcijańskiego charakteru małżeństwa. Gdy rodzice, nie mając przeszkód do zawarcia sakramentalnego małżeństwa, nie czynią tego, pozostając z własnej woli w wolnym związku, trzeba wziąć pod uwagę możliwość odłożenia chrztu ich dziecka (zob. kan. 868 § 1, 2)” 
(Wskazania dla duszpasterzy Diecezji Siedleckiej w sprawie udzielania sakramentów Biskup Siedlecki Zbigniew Kiernikowski - 23.01.2010 r.)

 

Chrzest zgłaszają rodzice dziecka w kancelarii parafialnej.

Spisanie aktu chrztu dokonuje się w tygodniu poprzedzającym chrzest.

Rodzice przedstawiają następujące dokumenty:
  - akt urodzenia dziecka; dowody osobiste
  - świadectwo zawarcia sakramentu małżeństwaRODZICE CHRZESTNI

Do funkcji chrzestnych mogą być dopuszczone osoby, które przyjęły sakrament bierzmowania i są – jak wskazuje Katechizm Kościoła Katolickiego – „głęboko wierzące, a także zdolne i gotowe służyć pomocą nowo ochrzczonemu na drodze życia chrześcijańskiego” (nr 1255). Nie jest to funkcja świecka, ale RELIGIJNA. Rodzice dziecka winni, więc do niej prezentować osoby, które spełniają wymogi religijno-moralne. Nie wystarczy tylko to, że należą do rodziny lub są przyjaciółmi. (Wskazania dla duszpasterzy Diecezji Siedleckiej w sprawie udzielania sakramentów Biskup Siedlecki Zbigniew Kiernikowski - 23.01.2010 r.)

Kodeks Prawa Kanonicznego (Kan. 874) mówi, że go przyjęcia zadania rodziców chrzestnych może być dopuszczony ten, kto:

 • jest wyznaczony przez przyjmującego chrzest albo przez jego rodziców, albo przez tego, kto ich zastępuje, a gdy tych nie ma, przez proboszcza lub szafarza chrztu, i posiada wymagane do tego kwalifikacje oraz intencję pełnienia tego zadania
 • ukończył szesnaście lat, chyba że biskup diecezjalny określił inny wiek albo proboszcz lub szafarz jest zdania, że słuszna przyczyna zaleca dopuszczenie wyjątku
 • jest katolikiem, bierzmowanym i przyjął już sakrament Najświętszej Eucharystii oraz prowadzi życie zgodne z wiarą i odpowiadające funkcji, jaką ma pełnić


W myśl Kodeksu Prawa Kanonicznego (Kan. 874)
chrzestny/chrzestna musi spełniać następujące warunki:

 • mieć ukończone 16 lat
 • być praktykującym katolikiem, który przyjął sakramenty wtajemniczenia chrześcijańskiego: chrzest, bierzmowanie i Eucharystię 
 • prowadzić życie zgodne z wiarą 
 • przedstawić zaświadczenie wydane przez parafię miejsca zamieszkania, że może pełnić funkcję chrzestnego

FUNKCJĘ CHRZESTNYCH mogą pełnić osoby głęboko wierzące.

Nie mogą być rodzicami chrzestnymi dziecka: 
• osoby niepraktykujące
• osoby, żyjące w związku niesakramentalnym (bez ślubu)
• młodzież nieuczęszczającą na katechizację

Zgodnie z zaleceniem Ks. Biskupa Ordynariusza
rodzice i chrzestni mają obowiązek
uczestniczyć w 4 katechezach chrzcielnych.


Katechezy przed chrztem św. w Białej Podlaskiej 

rozpoczynają się PIERWSZĄ NIEDZIELĄ MIESIĄCA

 STYCZEŃ – par. Narodzenia NMP – godz. 11.00
   ul. Brzeska 33; tel: (83) 343-28-99
 
 LUTY – par. Wniebowzięcia NMP – godz. 18.00
   ul. Długa 1; tel: (83) 343-89-85
 
 MARZEC – par. Św. Michała Arch. – godz. 16.00
   ul. Pokoju 14; tel: (83) 343-36-98
 
 KWIECIEŃ – par. Św. Anna – godz. 17.00
   ul. Warszawska 3; tel: (83) 343-51-84
 
 MAJ – par. Bł. Honorata – godz. 19.00
   ul. Terebelska 50 A; tel: (83) 342-61-67

 
 CZERWIEC – par. Chryst.Miłosiernego – godz. 18.00
   ul. Wyszyńskiego 53/55; tel: (83) 344-04-17
 
 LIPIEC – par. Bł. Honorata – godz. 19.00
   ul. Terebelska 50 A; tel: (83) 342-61-67

 
 SIERPIEŃ – par. Św. Michała Arch. – godz. 16.00
   ul. Pokoju 14; tel: (83) 343-36-98
 
 WRZESIEŃ – par. Wniebowzięcia NMP –godz. 19.00
   ul. Długa 1; tel: (83) 343-89-85
 
 PAŹDZIERNIK – par. Św. Anna – godz. 16.00
   ul. Warszawska 3; tel: (83) 343-51-84
 
 LISTOPAD – par. Narodzenia NMP – godz. 11.00
   ul. Brzeska 33; tel: (83) 343-28-99
 
 GRUDZIEŃ –par. Chryst.Miłosiernego –godz. 18.00
   ul. Wyszyńskiego 53/55; tel: (83) 344-04-17

(aula Gimnazjum Katolickiego, wejście od ul. Wyszyńskiego)

 

 

***************************************************

 

Chrzest jest konieczny do zbawienia. W pierwszych wiekach był udzielany dorosłym wraz z Bierzmowaniem i Eucharystią. Owe sakramenty wtajemniczały kandydata w życie chrześcijańskie. Ustanowił go Chrystus i po swoim zmartwychwstaniu. Powierzył wraz z Ewangelią swojemu Kościołowi, gdy polecił Apostołom: „Idźcie na cały świat i nauczajcie wszystkie narody udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego” ( Mt 28, 19). Inne wzmianki biblijne: „Kto uwierzy i przyjmie chrzest będzie zbawiony” (Mk 16, 16); „Jeżeli ktoś się nie narodzi z wody i Ducha świętego, nie może wejść do królestwa Bożego” (J 3, 5).


Najstarsze wzmianki o udzielaniu chrztu znajdziemy już w Dziejach Apostolskich, gdzie apostołowie udzielają chrztu w imię Jezusa Chrystusa - tak tworzą się pierwsze wspólnoty chrześcijańskie. W pierwszych wiekach sakramentu chrztu udzielano wyłącznie dorosłym, którzy pragnęli zostać chrześcijanami. Miał być to wybór świadomy i dobrowolny. Kandydaci (katechumeni) zgłaszali się przez tzn. poręczycieli, którzy przedstawiali wspólnocie kandydata. Następnie następowało badanie kandydata z wiedzy i moralności chrześcijańskiej. Następnie wspólnota wyznaczała osoby, które miały przez trzy lata podczas okresu próby - katechumenat - pomóc kandydatom poznawać prawdy wiary i przypatrywano się życiu moralnemu kandydatów. Gdy stwierdzono, że kandydat posiada odpowiednie kwalifikacje w zakresie doktryny i moralności, w Wielką Sobotę udzielano chrztu. Osoby przygotowujące zaświadczały o kandydatach i zostawały rodzicami chrzestnymi.  Mniej więcej od VI wieku Kościół pod wpływem rodziców zgodził się na praktykę chrztu dzieci - ale z wyraźnym zaznaczeniem ze chrzci się w wierze rodziców oraz, że to rodzice i chrzestni przekażą wiarę dziecku.

 

W Katechizmie Kościoła Katolickiego (1213) czytamy:
CHRZEST ŚWIĘTY jest fundamentem całego życia chrześcijańskiego, bramą życia w Duchu i bramą otwierającą dostęp do innych sakramentów. Przez chrzest zostajemy wyzwoleni od grzechu i odrodzeni jako synowie Boży, stajemy się członkami Chrystusa oraz zostajemy wszczepieni w Kościół i stajemy się uczestnikami jego posłania. Chrzest jest sakramentem odrodzenia przez wodę i w słowie.

Chrzest jest początkiem nowego życia – życia we wspólnocie z Jezusem i z wszystkimi, którzy w Niego wierzą. Na znak zapoczątkowania czegoś nowego otrzymujący chrzest zostaje nazwany po imieniu. Przynajmniej jedno z imion nadawanych swojemu dziecku winno być imieniem jakiegoś świętego lub błogosławionego, aby miało ono swojego patrona i orędownika u Boga. Nadając święte imię swojemu dziecku, rodzice świadczą w ten sposób o swojej świadomej przynależności do Kościoła.

 

CO DAJE NAM CHRZEST:

 • gładzi grzech pierworodny
 • czyni z ochrzczonego „nowe stworzenie” (sakrament nowego narodzenia)
 • daje nam życie Boże, czyni nas dziećmi Bożymi
 • włącza do wspólnoty Kościoła
 • wyciska niezatarte duchowe znamię
 • jest konieczny do zbawienia, otrzymania wielorakich łask
 • otwiera drogę do przyjęcia pozostałych sakramentów

 

Udzielającym chrztu w zwyczajnych wypadkach jest biskup, kapłan i diakon. W niebezpieczeństwie śmierci i w nadzwyczajnych sytuacjach ochrzcić może każdy, nawet niewierzący, byle by miał intencję, tzn. chciał naprawdę ochrzcić i umiał to zrobić. Często zdarza się, że udziela się tzw. chrzest z wody i czyni to pielęgniarka w szpitalu. Do chrztu św. wystarczy zwykła woda, którą trzy razy polewamy głowę dziecka i wypowiadamy słowa: „N (imię dziecka) - Ja Ciebie chrzczę w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen”.

 Obowiązki rodziców naturalnych wynikające z faktu chrztu ich dziecka:
 - przekazanie dziecku podstawowych prawd wiary i zasad moralności
 - nauczenie modlitwy i uczestnictwa we Mszy świętej
 - posyłanie na lekcje religii
 - przygotowanie do sakramentów: Spowiedzi, Komunii św. i Bierzmowania
 - wprowadzenie w dojrzałe i odpowiedzialne życie chrześcijańskie
 - wybranie dziecku imię w duchu chrześcijańskim

 

Projekt i wykonanie Orange Computers