Odwiedzin: 375342

Chrzest

 

Sakrament chrztu ??w. w naszej parafii jest udzielany
w sposób uroczysty o godz. 11.30:

 - w II i IV niedziel? miesi?ca

- w I dzie?? ??wi?t: Bo??ego Narodzenia i Wielkanocy

Ze szczególnymi przypadkami, na które trzeba zwróci? uwag?, ma si? do czynienia wtedy, gdy rodzice prosz?cy o sakrament chrztu dla swego dziecka jednocze??nie nie akceptuj? nauczania Ko??cio??a co do zasad wiary, moralno??ci i chrze??cija??skiego charakteru ma????e??stwa. Gdy rodzice, nie maj?c przeszkód do zawarcia sakramentalnego ma????e??stwa, nie czyni? tego, pozostaj?c z w??asnej woli w wolnym zwi?zku, trzeba wzi?? pod uwag? mo??liwo??? od??o??enia chrztu ich dziecka (zob. kan. 868 § 1, 2)” 
(Wskazania dla duszpasterzy Diecezji Siedleckiej w sprawie udzielania sakramentów Biskup Siedlecki Zbigniew Kiernikowski - 23.01.2010 r.)

 

Chrzest zg??aszaj? rodzice dziecka w kancelarii parafialnej.

Spisanie aktu chrztu dokonuje si? w tygodniu poprzedzaj?cym chrzest.

Rodzice przedstawiaj? nast?puj?ce dokumenty:
  - akt urodzenia dziecka; dowody osobiste
  - ??wiadectwo zawarcia sakramentu ma????e??stwaRODZICE CHRZESTNI

Do funkcji chrzestnych mog? by? dopuszczone osoby, które przyj???y sakrament bierzmowania i s? – jak wskazuje Katechizm Ko??cio??a Katolickiego – „g???boko wierz?ce, a tak??e zdolne i gotowe s??u??y? pomoc? nowo ochrzczonemu na drodze ??ycia chrze??cija??skiego” (nr 1255). Nie jest to funkcja ??wiecka, ale RELIGIJNA. Rodzice dziecka winni, wi?c do niej prezentowa? osoby, które spe??niaj? wymogi religijno-moralne. Nie wystarczy tylko to, ??e nale??? do rodziny lub s? przyjació??mi. (Wskazania dla duszpasterzy Diecezji Siedleckiej w sprawie udzielania sakramentów Biskup Siedlecki Zbigniew Kiernikowski - 23.01.2010 r.)

Kodeks Prawa Kanonicznego (Kan. 874) mówi, ??e go przyj?cia zadania rodziców chrzestnych mo??e by? dopuszczony ten, kto:

 • jest wyznaczony przez przyjmuj?cego chrzest albo przez jego rodziców, albo przez tego, kto ich zast?puje, a gdy tych nie ma, przez proboszcza lub szafarza chrztu, i posiada wymagane do tego kwalifikacje oraz intencj? pe??nienia tego zadania
 • uko??czy?? szesna??cie lat, chyba ??e biskup diecezjalny okre??li?? inny wiek albo proboszcz lub szafarz jest zdania, ??e s??uszna przyczyna zaleca dopuszczenie wyj?tku
 • jest katolikiem, bierzmowanym i przyj??? ju?? sakrament Naj??wi?tszej Eucharystii oraz prowadzi ??ycie zgodne z wiar? i odpowiadaj?ce funkcji, jak? ma pe??ni?


W my??l Kodeksu Prawa Kanonicznego (Kan. 874)
chrzestny/chrzestna musi spe??nia? nast?puj?ce warunki:

 • mie? uko??czone 16 lat
 • by? praktykuj?cym katolikiem, który przyj??? sakramenty wtajemniczenia chrze??cija??skiego: chrzest, bierzmowanie i Eucharysti? 
 • prowadzi? ??ycie zgodne z wiar? 
 • przedstawi? za??wiadczenie wydane przez parafi? miejsca zamieszkania, ??e mo??e pe??ni? funkcj? chrzestnego

FUNKCJ? CHRZESTNYCH mog? pe??ni? osoby g???boko wierz?ce.

Nie mog? by? rodzicami chrzestnymi dziecka: 
• osoby niepraktykuj?ce
• osoby, ??yj?ce w zwi?zku niesakramentalnym (bez ??lubu)
• m??odzie?? nieucz?szczaj?c? na katechizacj?

Zgodnie z zaleceniem Ks. Biskupa Ordynariusza
rodzice i chrzestni maj? obowi?zek
uczestniczy? w 4 katechezach chrzcielnych.


Katechezy przed chrztem ??w. w Bia??ej Podlaskiej 

rozpoczynaj? si? PIERWSZ? NIEDZIEL? MIESI?CA

 STYCZE?? – par. Narodzenia NMP – godz. 11.00
   ul. Brzeska 33; tel: (83) 343-28-99
 
 LUTY – par. Wniebowzi?cia NMP – godz. 18.00
   ul. D??uga 1; tel: (83) 343-89-85
 
 MARZEC – par. ??w. Micha??a Arch. – godz. 16.00
   ul. Pokoju 14; tel: (83) 343-36-98
 
 KWIECIE?? – par. ??w. Anna – godz. 17.00
   ul. Warszawska 3; tel: (83) 343-51-84
 
 MAJ – par. B??. Honorata – godz. 19.00
   ul. Terebelska 50 A; tel: (83) 342-61-67

 
 CZERWIEC – par. Chryst.Mi??osiernego – godz. 18.00
   ul. Wyszy??skiego 53/55; tel: (83) 344-04-17
 
 LIPIEC – par. B??. Honorata – godz. 19.00
   ul. Terebelska 50 A; tel: (83) 342-61-67

 
 SIERPIE?? – par. ??w. Micha??a Arch. – godz. 16.00
   ul. Pokoju 14; tel: (83) 343-36-98
 
 WRZESIE?? – par. Wniebowzi?cia NMP –godz. 19.00
   ul. D??uga 1; tel: (83) 343-89-85
 
 PA?DZIERNIK – par. ??w. Anna – godz. 16.00
   ul. Warszawska 3; tel: (83) 343-51-84
 
 LISTOPAD – par. Narodzenia NMP – godz. 11.00
   ul. Brzeska 33; tel: (83) 343-28-99
 
 GRUDZIE?? –par. Chryst.Mi??osiernego –godz. 18.00
   ul. Wyszy??skiego 53/55; tel: (83) 344-04-17

(aula Gimnazjum Katolickiego, wej??cie od ul. Wyszy??skiego)

 

 

***************************************************

 

Chrzest jest konieczny do zbawienia. W pierwszych wiekach by?? udzielany doros??ym wraz z Bierzmowaniem i Eucharysti?. Owe sakramenty wtajemnicza??y kandydata w ??ycie chrze??cija??skie. Ustanowi?? go Chrystus i po swoim zmartwychwstaniu. Powierzy?? wraz z Ewangeli? swojemu Ko??cio??owi, gdy poleci?? Aposto??om: „Id??cie na ca??y ??wiat i nauczajcie wszystkie narody udzielaj?c im chrztu w imi? Ojca i Syna i Ducha ??wi?tego” ( Mt 28, 19). Inne wzmianki biblijne: „Kto uwierzy i przyjmie chrzest b?dzie zbawiony” (Mk 16, 16); „Je??eli kto?? si? nie narodzi z wody i Ducha ??wi?tego, nie mo??e wej??? do królestwa Bo??ego” (J 3, 5).


Najstarsze wzmianki o udzielaniu chrztu znajdziemy ju?? w Dziejach Apostolskich, gdzie aposto??owie udzielaj? chrztu w imi? Jezusa Chrystusa - tak tworz? si? pierwsze wspólnoty chrze??cija??skie. W pierwszych wiekach sakramentu chrztu udzielano wy???cznie doros??ym, którzy pragn?li zosta? chrze??cijanami. Mia?? by? to wybór ??wiadomy i dobrowolny. Kandydaci (katechumeni) zg??aszali si? przez tzn. por?czycieli, którzy przedstawiali wspólnocie kandydata. Nast?pnie nast?powa??o badanie kandydata z wiedzy i moralno??ci chrze??cija??skiej. Nast?pnie wspólnota wyznacza??a osoby, które mia??y przez trzy lata podczas okresu próby - katechumenat - pomóc kandydatom poznawa? prawdy wiary i przypatrywano si? ??yciu moralnemu kandydatów. Gdy stwierdzono, ??e kandydat posiada odpowiednie kwalifikacje w zakresie doktryny i moralno??ci, w Wielk? Sobot? udzielano chrztu. Osoby przygotowuj?ce za??wiadcza??y o kandydatach i zostawa??y rodzicami chrzestnymi.  Mniej wi?cej od VI wieku Ko??ció?? pod wp??ywem rodziców zgodzi?? si? na praktyk? chrztu dzieci - ale z wyra??nym zaznaczeniem ze chrzci si? w wierze rodziców oraz, ??e to rodzice i chrzestni przeka??? wiar? dziecku.

 

W Katechizmie Ko??cio??a Katolickiego (1213) czytamy:
CHRZEST ??WI?TY jest fundamentem ca??ego ??ycia chrze??cija??skiego, bram? ??ycia w Duchu i bram? otwieraj?c? dost?p do innych sakramentów. Przez chrzest zostajemy wyzwoleni od grzechu i odrodzeni jako synowie Bo??y, stajemy si? cz??onkami Chrystusa oraz zostajemy wszczepieni w Ko??ció?? i stajemy si? uczestnikami jego pos??ania. Chrzest jest sakramentem odrodzenia przez wod? i w s??owie.

Chrzest jest pocz?tkiem nowego ??ycia – ??ycia we wspólnocie z Jezusem i z wszystkimi, którzy w Niego wierz?. Na znak zapocz?tkowania czego?? nowego otrzymuj?cy chrzest zostaje nazwany po imieniu. Przynajmniej jedno z imion nadawanych swojemu dziecku winno by? imieniem jakiego?? ??wi?tego lub b??ogos??awionego, aby mia??o ono swojego patrona i or?downika u Boga. Nadaj?c ??wi?te imi? swojemu dziecku, rodzice ??wiadcz? w ten sposób o swojej ??wiadomej przynale??no??ci do Ko??cio??a.

 

CO DAJE NAM CHRZEST:

 • g??adzi grzech pierworodny
 • czyni z ochrzczonego „nowe stworzenie” (sakrament nowego narodzenia)
 • daje nam ??ycie Bo??e, czyni nas dzie?mi Bo??ymi
 • w???cza do wspólnoty Ko??cio??a
 • wyciska niezatarte duchowe znami?
 • jest konieczny do zbawienia, otrzymania wielorakich ??ask
 • otwiera drog? do przyj?cia pozosta??ych sakramentów

 

Udzielaj?cym chrztu w zwyczajnych wypadkach jest biskup, kap??an i diakon. W niebezpiecze??stwie ??mierci i w nadzwyczajnych sytuacjach ochrzci? mo??e ka??dy, nawet niewierz?cy, byle by mia?? intencj?, tzn. chcia?? naprawd? ochrzci? i umia?? to zrobi?. Cz?sto zdarza si?, ??e udziela si? tzw. chrzest z wody i czyni to piel?gniarka w szpitalu. Do chrztu ??w. wystarczy zwyk??a woda, któr? trzy razy polewamy g??ow? dziecka i wypowiadamy s??owa: „N (imi? dziecka) - Ja Ciebie chrzcz? w imi? Ojca i Syna, i Ducha ??wi?tego. Amen”.

 Obowi?zki rodziców naturalnych wynikaj?ce z faktu chrztu ich dziecka:
 - przekazanie dziecku podstawowych prawd wiary i zasad moralno??ci
 - nauczenie modlitwy i uczestnictwa we Mszy ??wi?tej
 - posy??anie na lekcje religii
 - przygotowanie do sakramentów: Spowiedzi, Komunii ??w. i Bierzmowania
 - wprowadzenie w dojrza??e i odpowiedzialne ??ycie chrze??cija??skie
 - wybranie dziecku imi? w duchu chrze??cija??skim

 

Projekt i wykonanie Orange Computers