Odwiedzin: 375342

Pogrzeb katolicki

Katechizm naszego Ko??cio??a uczy nas, ??e: „w ??mierci, b?d?cej rozdzieleniem duszy i cia??a, cia??o cz??owieka ulega zniszczeniu, podczas gdy jego dusza idzie na spotkanie z Bogiem”.  Oznacza to, ??e ??mier? nie jest absolutnym ko??cem ludzkiego ??ycia. Mo??e by? traktowana najwy??ej jako kres jednego z jego etapów, na podobie??stwo narodzin cz??owieka, b?d?cych zako??czeniem ??ycia p??odowego, a zarazem – pocz?tkiem istnienia poza ??onem matki. Raz zaistnia??e ??ycie cz??owieka nigdy nie zostanie unicestwione, chocia?? podlega ró??nym przemianom.  Jest o tym mocno przekonany Ko??ció??, który modli si?: „albowiem ??ycie Twoich wiernych, o Panie, zmienia si?, ale si? nie ko??czy, i gdy rozpadnie si? dom doczesnej pielgrzymki, znajd? przygotowane w niebie wieczne mieszkanie” (Prefacja o zmar??ych).  Z tak siln? wiar? winni??my prze??ywa? ka??dy chrze??cija??ski pogrzeb, osoby nam bliskiej czy znanej. Obrz?dy pogrzebowe przewiduj? kilka form liturgii np.: Msza ??w. lub bez niej (w zale??no??ci od poziomu religijnego zmar??ego i okoliczno??ci jego ??mierci).

Po uzgodnieniu daty i godziny pogrzebu w Zak??adzie Pogrzebowym, bliscy zmar??ego zg??aszaj? si? do kancelarii parafialnej, przedstawiaj?c:

  • informacj? z Zak??adu Pogrzebowego o dacie i godzinie pogrzebu;

  • akt zgonu z Urz?du Stanu Cywilnego;

  • informacj? o przyj?ciu sakramentów ??w. (dokument od kapelana szpitalnego lub innego kap??ana udzielaj?cego sakramentów);

  • pisemn? zgod? w??a??ciwego ks. proboszcza na pochówek zmar??ego, je??li zmar??y zamieszkiwa?? poza nasz? parafi?;

    Ze wzgl?du na wyj?tkowy charakter sprawy, mo??na go zg??asza? poza godzinami kancelaryjnymi.

Projekt i wykonanie Orange Computers