Odwiedzin: 373020

Duchowe pielgrzymowanie 2015 r.

01 sierpnia z Bia??ej Podlaskiej na p?tniczy szlak wyruszy??y trzy grupy pielgrzymkowe: 10 A, 10 B i 11. Ci, którzy z ró??nych powodów nie mogli wyruszy? pieszo na Jasn? Gór?, rozpocz?li pielgrzymowanie duchowe.

W naszej parafii ka??dego dnia gromadzimy si? o godz. 20.00 na mszy ??wi?tej, po zako??czeniu, której ??piewamy Hymn 35 Pieszej Pielgrzymki Podlaskiej, a tak??e Apel Jasnogórski oraz odmawiamy tajemnic? ró??a??ca ??wi?tego i modlitw? pielgrzyma.

Has??em tegorocznej pielgrzymki s? s??owa: „B?d??cie sobie wzajemnie poddani” (Ef 5, 21), dlatego naszym codziennym wieczornym spotkaniom modlitewnym towarzysz? rozwa??ania na temat rodziny i powo??ania do ??ycia w sakramentalnym ma????e??stwie. Pochylamy si? tak??e nad tajemnic? objawie?? Matki Bo??ej w Fatimie w zwi?zku z trwaj?c? Wielk? Nowenn? Fatimska przed stuleciem objawie??.
Spotkanie ko??czymy pie??ni? wieczorn? powierzaj?c Bogu, przez r?ce Maryi, miniony dzie?? i prosz?c o dobr? szcz???liw? noc i „jutrzejszy lepszy dzie??”.
 Wszystkich serdecznie zapraszamy! Jeszcze nie jest za pó??no, aby rozpocz?? pielgrzymowa? duchowo razem z nami!

 

MODLITWA PIELGRZYMA
Wszechmog?cy Wieczny Bo??e, Ty niegdy?? dla ludu w?druj?cego
przez pustyni? by??e?? wodzem i drog?, otaczaj opiek? tych wszystkich,
którzy podj?li si? trudu pieszej pielgrzymki,
daj im szcz???liwie doj??? do Tronu Jasnogórskiej Pani i dopomó??
bezpiecznie powróci? do domów.
Najlepszy nasz Ojcze Ty przez Jezusa Chrystusa w Duchu ??wi?tym
Prowadzisz do siebie swój Ko??ció?? Pielgrzymuj?cy na ziemi,
dozwól aby??my Ciebie szukali ponad wszystko i zawsze kroczyli
w naszej ziemskiej pielgrzymce drog? Twoich przykaza??.
Panie nieba i ziemi, Ty nam da??e?? Naj??wi?tsz? Mari? Pann?
jako wzór do na??ladowania.
Spraw aby??my w Ni? wpatrzeni, post?powali drog? nowego ??ycia.
AMEN


<<< Powrót
Dodano: 07 Sierpień 2015
Parafia Honorata -   Duchowe pielgrzymowanie 2015 r.
Projekt i wykonanie Orange Computers