Odwiedzin: 373020

5 rocznica ??mierci ks. Bernarda Waszczuka

 

Dzisiaj, 24 wrze??nia przypada 5 rocznica ??mierci 
ks. pra??ata Bernarda Waszczuka, który pos??ugiwa?? w naszej parafii w latach 1992-2010

Msza ??wi?ta w jego intencji o godz. 18.00

 

 

 

Wspominaj?c ??p. ks. Pra??ata Bernarda Waszczuka w piat? rocznic? ??mierci, dzi?kujmy Naszemu Bogu za dar kap??a??stwa. Polecajmy w naszej modlitwie wszystkich naszych duszpasterzy, tych których powo??a?? do siebie Nasz Pan i tych, którzy nam pos??uguj?.

Przypomnijmy sobie s??owa wypowiedziane podczas uroczysto??ci pogrzebowej.

...Gdy dzisiaj ??egnamy kap??ana, który wiernie s??u??y?? w duszpasterstwie oraz s?dzie biskupim, dzi?kujemy Bogu za dar jego ??ycia i cierpienia. Oddajemy go w r?ce Ojca. Jednocze??nie odkrywamy, ??e ka??dy z nas jest pos??any, by ??wiadczy? wobec dzisiejszego ??wiata, ??e mo??na traci? siebie i nale??e? do Pana. Ufamy, ??e ks. Bernard cieszy si? rado??ci? przebywania z Panem na wieki...

mówi?? - Biskup Siedlecki Zbigniew Kiernikowski. 

  
...Mo??na powiedzie?, ??e ks. pra??at Bernard mia?? bogat? natur?. By?? cz??owiekiem niezwyk??ej wra??liwo??ci na pi?kno, przyrod?, poezj?. W??asnor?cznie przepisywa?? niektóre wiersze. Ponad darami natury wida? by??o dary nadprzyrodzone, które ujawni??y si? w obliczu cierpienia. Podj??? leczenie i walczy?? z chorob? nowotworow?. Pó??niej spokojnie i dojrzale zgodzi?? si? na odej??cie do Pana. Okazywa?? mi przez wszystkie lata, pocz?wszy mego wikariatu w Wisznicach wielk? ??yczliwo???. Wspiera?? mnie w podj?ciu studiów. Da?? mi ca??y zestaw ksi???ek pomocnych przy pisaniu doktoratu z prawa kanonicznego. Przez 20 lat spotykali??my si? w atmosferze serdeczno??ci. Odchodz? od nas bliscy ludzie. Za ka??dym razem stajemy si? coraz bardziej samotni, ale z drugiej strony, ka??de odej??cie otwiera nas jeszcze bardziej na Boga. Szczególne podzi?kowanie chcia??bym skierowa? do Pani Zofii Szyma??skiej. W testamencie sporz?dzonym w 2003 roku Ksi?dz Pra??at napisa??, ??e „ona uratowa??a moje ??ycie”. Z pewno??ci? mia?? na my??li ci???k? przepraw? ze zdrowiem. Da??a Pani pi?kne ??wiadectwo troski o kap??ana. Nie mo??na tego zamkn?? w s??owach.    Po prostu dzi?kujemy. Niech Bóg Pani wynagrodzi... 

mówi?? ówczesny Wikariusz Generalny Siedleckiej Kurii ks. kan. Piotr Sawczuk.

    ...Dzisiejszy dzie?? jest szczególny, bo staje przed nami Chrystus i umacnia nas tajemnic? cierpienia i ??mierci. Musimy przyzna?, ??e ??p. ks. Bernard by?? uczniem i nie ba?? si? cierpienia. Ono by??o mu bliskie od 20 lat. Tak umia?? je wple??? w codzienne ??ycie, ??e nie brakowa??o mu rado??ci i optymizmu. Cho? Eucharystia ma zawsze charakter dzi?kczynienia, dzisiaj szczególnie dzi?kujemy Bogu za dar jego ??ycia. Dzi?kujemy Ci za twoje 49 lat pos??ugi kap??a??skiej, ??e umia??e?? nie??? ci???ar krzy??a z Jezusem Chrystusem...        

                     

 

mówi?? proboszcz parafii b??. Honorata ks. kan. Janusz Onufryjuk 

 

<<< Powrót
Dodano: 24 Wrzesień 2015
Parafia Honorata - 5 rocznica ??mierci ks. Bernarda WaszczukaParafia Honorata - 5 rocznica ??mierci ks. Bernarda Waszczuka
Projekt i wykonanie Orange Computers