Odwiedzin: 373020

Niedziela seminaryjna - modlitwa o powo??ania 27.09.2015r

 

   Fragment homilii J.E. abp Wojciecha Polaka, metropolity gnie??nie??skiego, Prymasa Polskiwy g??oszonej na 25-lecie Wy??szego Seminarium Duchownego w Siedlcach. Prymas Polski zwróci?? uwag? na podwójny wymiar dwóch s??ów: „budowanie” i „po??wi?cenie”. 

   Mówi?? w niej tak: „Znaczenie tego gmachu b?dzie zale??a??o od tego czy w sercach jego mieszka??ców b?dzie dokonywa??o si? budowanie duchowe. Wewn?trzne budowanie dokonuje si? poprzez po??wi?cenie przez s??u??b? Bogu, przez piel?gnowanie Ducha Eucharystycznego, którym musicie nape??ni? si? jako przyszli s??udzy S??owa. – mówi?? – Dwa s??owa budowanie i po??wi?cenie nadaj? sens istnienia ka??dej seminaryjnej wspólnoty. (…) Je??eli w istot? powo??ania wpisane jest wezwanie do duchowego budowania, do rozwijania tego daru, do coraz dojrzalszej odpowiedzi to niew?tpliwie te?? to drugie s??owo „po??wi?cenie” mo??e nas przybli??y? i wyja??ni? w czym jeszcze to duchowe powo??anie powinno si? wyra??a?. Wiemy ??e mo??na po??wi?ci? Bogu swój czas, swoje talenty, kawa??ek swego ??ycia, ale mo??na Bogu po??wi?ci? siebie tzn. odda? do dyspozycji ca??e swoje ??ycie bez wyj?tków, bez zastrze??e?? w pe??ni jego istnienia. Po??wi?ci? to tak??e co?? odda? co?? straci?, ale by zyska? co?? wa??niejszego. Po??wi?ci? to znaczy odnale??? odpowied?? mi??o??ci.”
 

 

Wy??sze Seminarium Duchowne im. Jana Paw??a II 
Diecezji Siedleckiej 
08-110 Siedlce, Nowe Opole, ul. Seminaryjna 26  
telefon: (25) 631 57 61; rektorat tel./fax: (25) 631 57 19 
strona internetowa: 
www.wsd.siedlce.pl

 Uczelnia nasza jest wspomagana darami duchowymi i materialnymi wiernych. 
Za ka??d? modlitw? w intencji Wy??szego Seminarium Duchownego sk??adamy serdeczne Bóg zap??a?. 
Szlachetnych Ofiarodawców polecamy Bogu w modlitwie.

 NIP 821-16-05-359

Nr konta: BG?? 082030 0045 1110 0000 0046 2360

<<< Powrót
Dodano: 28 Wrzesień 2015
Parafia Honorata - Niedziela seminaryjna - modlitwa o powo??ania 27.09.2015r
Projekt i wykonanie Orange Computers