Odwiedzin: 401757

Jubileusz 35-lecia ??wi?ce?? kap??a??skich ks. Proboszcza


 W niedziel? 5 czerwca nasz ks. Proboszcz

 

obchodzi?? 35 r. ??wi?ce?? kap??a??skich.

Podczasz Mszy ??w.  w imieniu
wszystkich Wspólnot dzia??aj?cych w parafii
m??odzie?? z??o??y??a najserdeczniejsze ??yczenia.

Drogi Ksi???e Proboszczu!
W uroczysto??? 35 rocznicy przyj?cia przez ksi?dza sakramentu ??wi?ce??,
w imieniu wszystkich Wspólnot naszej parafii chcemy wyrazi?
z serca p??yn?ce podzi?kowania, gratulacje i najlepsze ??yczenia.
Nie sposób s??owami wypowiedzie? wdzi?czno??? za Ksi?dza zaanga??owanie,
za ofiarne kszta??towanie naszych sumie?? i postaw,
za zbli??anie nas do Boga i pog???bianie naszej wiary,
za bratersk? pomoc i ??yczliwo??? okazywan? m??odzie??y,
rodzinom, stowarzyszeniom i grupom parafialnym, ka??demu z nas!
Dzi?kujemy za trud odkrywania przed nami daru Eucharystii
jako ??ród??a si??y, mocy i ??wiat??a w naszym codziennym ??yciu.
Dzi?kujemy za wszelkie dobro i niestrudzone budowanie jedno??ci.
??yczymy Ci, drogi ksi???e Proboszczu, w imieniu ca??ej wspólnoty parafialnej,
aby Dobry Bóg obdarzy?? Ci? obfito??ci? swoich ??ask, dobrym zdrowiem,
rado??ci? i umiej?tno??ci? przezwyci???ania k??opotów dnia codziennego.
Szcz???? Bo??e!

Po Mszy ??w. na sali katechetycznej by??a przygotowana
ma??a niespodzianka dla Dostojnego Jubilata.Chór za??piewa?? "??yczymy, ??yczymy" ..., a potem....
... by??o krojenie torta i  pogaw?dkaRaz jeszcze ??yczymy Ks. Proboszczowi
 AD MULTOS ANNOS

<<< Powrót
Dodano: 11 Styczeń 2012
Parafia Honorata - Jubileusz 35-lecia ??wi?ce?? kap??a??skich ks. Proboszcza
Projekt i wykonanie Orange Computers