Odwiedzin: 399411

Msza ??wi?ta Prymicyjna Wawrzy??ca Iwa??czuka

 

W niedziel? 19 czerwca 2011 ks. Wawrzyniec Iwa??czuk
celebrowa?? w naszej wspólnocie Msz? ??w. prymicyjn?.
Nazwa „Msza Prymicyjna” pochodzi od
??aci??skiego s??owa „primitiae”, które t??umaczy si? jako:
pierwociny, pierwsze k??osy plonu, pierwsze dojrza??e owoce.
W ten sposób okre??lamy pierwsz? Eucharysti? sprawowan? uroczy??cie
przez nowo wy??wi?conego kap??ana
z udzia??em wspólnoty parafialnej, z której on pochodzi.

 Na pocz?tku Mszy ??w. przedstawiciele naszej parafii
z??o??yli Prymicjantowie najserdeczniejsze ??yczenia.

Powo??anie do kap??a??stwa jest wielkim „Darem i Tajemnic?”.
Podobnie jak wtedy, nad brzegami Jeziora Genezaret tak
i dzisiaj, Jezus mówi do swoich wybranych: Pójd?? za mn?, bo jeste?? mi potrzebny!
Potrzebne mi s? Twoje r?ce, abym móg?? dalej b??ogos??awi?,
Potrzebne mi s? Twoje usta, abym móg?? dalej naucza?,
Potrzebne mi jest Twoje cia??o, abym móg?? dalej cierpie?,
Potrzebne mi jest Twoje serce, abym móg?? dalej kocha?,
Potrzebny mi jeste?? Ty cz??owieku, abym móg?? dalej zbawia? ??wiat.

Jest zwyczajem Ko??cio??a w naszej ojczy??nie,
??e Msza nowo wy??wi?conego kap??ana ko??czy si?
b??ogos??awie??stwem prymicyjnym.


Na g??owy uczestników liturgii wk??ada neoprezbiter swoje konsekrowane r?ce
i wspomagany przez Ko??ció?? prosi Boga o ??aski dla tych,
z którymi z??o??y?? Naj??wi?tsz? ofiar?.

Z wiar? i otwartym sercem przyjmijmy, zatem z r?k kap??a??skich
znak nieustannie zst?puj?cej na nas ??aski Bo??ej. 

To b??ogos??awie??stwo daje kap??anowi sposobno???
do okazania wdzi?czno??ci przyjacio??om,
znajomym i wszystkim ??yczliwym w Chrystusie,
za mi??o???, modlitw? i pomoc w jego drodze do kap??a??stwa.

Ksi?dzu Wawrzy??cowi ??yczymy wielu ??ask Bo??ych i Bo??ego b??ogos??awie??stwa,
na dalsze lata pos??ugiwania tym - do których zostanie pos??any.

<<< Powrót
Dodano: 11 Styczeń 2012
Parafia Honorata - Msza ??wi?ta Prymicyjna Wawrzy??ca Iwa??czuka
Projekt i wykonanie Orange Computers