Odwiedzin: 405818

o. Marcin Dragan

 

 

  W najbli??sz? niedziel? 

  22.01.2012 r. b?dziemy go??cili  

o. Marcina Dragana CMF

z Bratska na Syberii.

 

 

 
 

O. Marcin jest zakonnikiem

ze Zgromadzenia Misjonarzy Klaretynów.

Na Syberii pracuje duszpastersko od 1996 roku.

Od 9 lat jest proboszczem w Parafii p.w. Cyryla i Metodego w Bracku.

Wraz z nim pracuje o. Tomasz Zaj?c. Parafia istnieje od 1997 roku.

Wszystkich katolików w tej parafii jest od 200 do 300 osób.

Katolikami s? przede wszystkim potomkowie Polaków

zes??anych w ró??nym czasie na Syberi?,

potomkowie deportowanych na te tereny Niemców, ?otyszów, ?adgalców

oraz potomkowie pracowników ró??nych narodowo??ci

buduj?cych kolej transsyberyjsk? i kolej bajkalsko-amursk?.

Parafianie ??yj? tutaj w rozproszeniu na ogromnym obszarze.

Do najbli??szej parafii na zachód jest 900 km na wschód 600,

na pó??noc przesz??o 2000 km

a na po??udniu najbli??sza parafia jest w Mongolii.

Prac? charytatywn? i katechetyczna zajmuj? si?

3 Siostry S??u??ebniczki Starowiejskie.

Parafia otworzy??a ochronk? dla dzieci aby zaj?? si? dzie?mi ulicy.

 

Jak wygl?da duszpasterstwo, tam w dalekiej Syberii?
Znacznie inaczej ni?? w Polsce. Przez 7 lat pracowa??em w Krasnojarskim Kraju na Syberii. 6000 km st?d. Od 9 lat pracuj? w Bracku (1000 km na p??n. i na wsch.). Kiedy?? by??a tam tylko jedna parafia, obecnie s? ju?? par?. I cho? Krasnojarski kraj jest 8 razy wi?kszy od Polski, liczy on tylko 3 mln mieszka??ców. Obs??ugujemy ten wielki obszar doje??d??aj?c do kaplic samochodem. To te?? jest problem, gdy?? przy mrozie - 48 C trzeba uruchamia? co cztery godziny samochód. Gdy raz tego nie zrobili??my, musieli??my wyrywa? go ci???arówka i ci?gn?? przez cztery kilometry, gdy?? ko??a zamarz??y. Aby móc mówi? o duszpasterstwie, trzeba najpierw przyjrze? si? temu w jaki sposób Ci ludzie wierz?.

A w jaki sposób wierz?; czym ró??ni si? ich prze??ywanie wiary od naszego, polskiego?
Odznacza si? wielk? ufno??ci?. Modl? si? du??o i g???boko. Wspólnota parafialna stanowi jakoby rodzin?. Pomagaj? sobie. Dziel? si? dobrym s??owem i modlitw?. My kap??ani równie?? odczuwamy ich wielk? trosk? o nas. Przypominam sobie pewne zdarzenie. Mianowicie kiedy dowiedzieli si?, ??e jedziemy do naszej innej kaplicy, oddalonej od domu o 500 km, a panowa?? w tedy mróz – 48 C, oni w jedna noc uszyli nam waciaki i walonki, tylko po aby??my nie zmar??li. Oprócz nas nie maj? innych ksi???y. Wielu z naszych parafian, w swoim ??yciu czeka??o na ksi?dza wiele lat, czasem nawet kilkadziesi?t.
Ci ludzie nie wiedz? kim by?? Bonawentura, czy ??w. Tomasz z Akwinu, nie maj? te?? teoretycznych podstaw wiary, s? pro??ci, ale w??a??nie w tej prostocie odkrywaj? szacunek do tego co ??wi?te. Kiedy?? odkry??em, ??e, posiadaj? oni wielki szacunek dla wody ??wi?conej. Jedna pani któr? spotka??em w niedawno odkrytej wiosce, pokaza??a mi buteleczk? z woda ??wi?con?, któr? przed 40 laty otrzyma??a od jakiego?? kap??ana. U??ywa??a jej tylko do pokropienia grobu przy pogrzebie.
Cho? nasza parafia katolicka znajduje si? tam ju?? od kilku ??adnych lat, to cz?stokro? zdarza si?, ??e wci??? odkrywamy wioski, w których ludzie nie widzieli ksi?dza od 60 lat. Ludzie ci, gdy dowiaduj? si?, ??e jestem katolickim ksi?dzem, przyjmuj? mnie z wielka rado??ci? i dzi?kczynieniem skierowanym do Boga. Gdy odkrywam taka wiosk? zniech?cony i zmarzni?ty spowiadam udzielam chrztu, sprawuj? Eucharysti? w której uczestnicz? ludzie po 60 latach, my??l? ??e dla samego tego warto tu by??o przyjecha?. Dla odkrycia takiego cho?by jednego cz??owieka. Warto dla uratowania cho?by jednej duszy, pojecha? na Syberi?. Oni tam odczuwaj? wielki g??ód Boga. My??l?, ??e w Polsce cz?sto nie doceniamy tego, ??e mamy tyle pi?knych ko??cio??ów, tylu kap??anów na których tak strasznie narzekamy. Tyle razy rezygnujemy z niedzielnej Mszy z tak b??ahych powodów jak deszcz, z??a pogoda, interesuj?cy film. Ludzie tam gdzie ja jestem nie maja takiego komfortu jak w Polsce im si? nawet nie ??ni??o, by mog??o by? inaczej, ale mimo to potrafi? by? wierni i czeka? na ksi?dza, na Eucharysti? na sakramenty. Czekaj? chocia??, czasem my po prostu nie zd???ymy.

Wyra??aj?c rado??? za mo??liwo??? bycia z wami, dzielenia si? do??wiadczeniem z pos??ugi na Syberii, modlenia si? z wami, prosz? o modlitw? za moich parafian i za mnie, bym móg?? im g??osi? mi??osiern? mi??o??? Chrystusa. Jednocze??nie dzi?kuj? w imieniu moich parafian i moim w??asnym za wszystkie ofiary, które ludzie dobrej woli zechcieli z??o??y? dla nas, pomagaj? one nam w dotarciu do tych ludzi, w zakupie koniecznych sprz?tów liturgicznych. Niech Bóg dawca wszelkich dobrych darów, sam wynagrodzi wam wszelkie dobro. Szcz???? Bo??e.
 

<<< Powrót
Dodano: 20 Styczeń 2012
Parafia Honorata - o. Marcin Dragan Parafia Honorata - o. Marcin Dragan Parafia Honorata - o. Marcin Dragan Parafia Honorata - o. Marcin Dragan Parafia Honorata - o. Marcin Dragan Parafia Honorata - o. Marcin Dragan Parafia Honorata - o. Marcin Dragan Parafia Honorata - o. Marcin Dragan Parafia Honorata - o. Marcin Dragan Parafia Honorata - o. Marcin Dragan Parafia Honorata - o. Marcin Dragan Parafia Honorata - o. Marcin Dragan Parafia Honorata - o. Marcin Dragan Parafia Honorata - o. Marcin Dragan Parafia Honorata - o. Marcin Dragan Parafia Honorata - o. Marcin Dragan Parafia Honorata - o. Marcin Dragan Parafia Honorata - o. Marcin Dragan Parafia Honorata - o. Marcin Dragan Parafia Honorata - o. Marcin Dragan Parafia Honorata - o. Marcin Dragan
Projekt i wykonanie Orange Computers