Odwiedzin: 399409

Rekolekcje dla m??odzie??y w Ekonomiku


W dniach 1-2 marca 2012 KSM z naszej parafii pomaga?? w przeprowadzeniu
Rekolekcji Wielkopostnych w Zespole ??zkó?? Zawodowych nr 1 w Bia??ej Podlaskiej.
Rekolekcje poprowadzili pracuj?cy tam ksi????: ks. S??awomir Szypulski i ks. Rafa?? Kornilak.

Pierwszego dnia rekolekcji konferencj? na temat uzale??nie?? wyg??osi?? p. Lech Zakrzewski,
który wspó??pracuje z Katolickim Radiem Podlasie i Siedleckim zak??adem karnym.
Na codzie?? zajmuje si? osobami, które pod wp??ywem alkoholu pope??ni??y przestepstwa.
Podczas sojego wystapienia dzieli?? si? z nami d??ugoletnim do??wiadczeniem w tej materii.

Drugiego dnia Ks. Rafa?? przewodniczy?? szczególnej Drodze Krzy??owej na szkolnej auli,
podczas której odegrali??my szereg scen z ??ycia nastolatków, które mia??y za zadanie
ukaza? mechanizmy i konsekwencje uzale??nie??.
Modlili??my si? za tych, którzy do??wiadczaj? wielkich cierpie??
z powodu ró??norakich uzale??nie??.

Te rekolekcje by??y dla nas kolejnym pi?knym do??wiadczeniem aposto??owania.
Rado??? sprawia nam mówienie, ??piewanie, a przede wszystkim ??wiadczenie o Jezusie.


 

<<< Powrót
Dodano: 03 Marzec 2012
Parafia Honorata - Rekolekcje dla m??odzie??y w Ekonomiku
Projekt i wykonanie Orange Computers