Odwiedzin: 384282

Zaproszenie do Duchowej Adopcji Dziecka Pocz?tego


  
   „Wybierajcie wi?c ??ycie,

     aby??cie ??yli wy i wasze  potomstwo

     mi??uj?c Pana, Boga swego”       (Pwt 30, 19)

 

 

Dar ??ycia jest zaraz po mi??o??ci Boga najwi?kszym darem dla ludzi.

Duchowa Adopcja jest zaproszeniem do wspó??pracy z Bogiem w obronie ??ycia.

Jest to modlitewna pomoc dzieciom pocz?tym, jeszcze nienarodzonym,

a zagro??onym w swoim istnieniu oraz szczególne wsparcie rodzicom dziecka pocz?tego.

Duchowa Adopcja Dziecka Pocz?tego trwa dziewi?? miesi?cy i polega na codziennym odmawianiu jednej tajemnicy ró??a??cowej oraz specjalnej modlitwy w intencji zaadoptowanego dziecka i ich rodziców. Mo??na te?? podj?? dowolnie wybrane dodatkowe postanowienia np. cz?sta spowied?? i Komunia ??w., adoracja Naj??wi?tszego Sakramentu, czytanie Pisma ??w., dodatkowe modlitwy, podj?cie postu, spe??nianie dobrych uczynków.  W naszej parafii mo??na podj?? Duchow? Adopcj? w sposób uroczysty w Dzie?? ??wi?to??ci ??ycia przypadaj?cy w Uroczysto??? Zwiastowania Pa??skiego.

 

Osoby ch?tne, które chcia??yby wzi?? udzia?? w tej modlitwie,
zapraszamy do rozpocz?cia jej wspólnotowo wraz z innymi,

w naszym ko??ciele w Uroczysto??? Zwiastowania Pa??skiego

w dniu 26 marca 2012 r. (poniedzia??ek)

 podczas  Mszy ??w. o godz. 18.00.

 Prosimy przynie??? ze sob? ??wiece, które b?d? zapalone w czasie sk??adania przyrzecze??. Na stoliku za ??awkami b?d? wy??o??one deklaracje adopcyjne oraz Ksi?ga Obrony ??ycia. Deklaracje po wype??nieniu pozostawiamy sobie, a fakt podj?cia duchowej adopcji upami?tniamy w Ksi?dze Obrony ??ycia, wpisuj?c swoje imi? i nazwisko.  Wpisu do Ksi?gi dokonujemy ka??dorazowo podejmuj?c adopcj?.

TRIDUUM przed Dniem ??wi?to??ci ??ycia
rozpoczniemy od dnia 23 marca 2012r. (pi?tek)
codzienn? Msz? ??w. o godz. 18.00
oraz modlitwami w intencji dzieci pocz?tych. I tak:

 

  • w pi?tek (23.03.) o godz. 17.15 
    Droga Krzy??owa Obro??ców ??ycia

  • w sobot? (24.03.) po Mszy ??w. wieczorowej
    nabo??e??stwo eucharystyczne w obronie ??ycia nienarodzonych

  • w niedziel? (25.03.) ok. godz. 18.45
    wy??wietlimy film pt. „Otoczmy trosk? ??ycie".

 

Zach?camy do w???czenia si? jak najliczniej
w dzie??o Duchowej Adopcji Dziecka Pocz?tego.

Diakonia ??ycia Domowego Ko??cio??a
 


 Warto zajrze?.....

Uratuj ??wi?tego! 2012

Jan Pawe?? II w obronie nienarodzonych

Polska Federacja Ruchów Obrony ??ycia

Polskie Stowarzyszenie Obro??ców ??ycia Cz??owieka

 

 

 

 

 

 

 

 


 

<<< Powrót
Dodano: 17 Marzec 2012
Parafia Honorata - Zaproszenie  do Duchowej Adopcji Dziecka Pocz?tego
Projekt i wykonanie Orange Computers