Odwiedzin: 399409

Dzie?? ??wi?to??ci ??ycia

 

 Droga krzy??owa w intecji Obrony ??ycia

Dar ??ycia jest zaraz po mi??o??ci Boga najwi?kszym darem dla ludzi.
Duchowa Adopcja jest zaproszeniem do wspó??pracy z Bogiem w obronie ??ycia.
Jest to modlitewna pomoc dzieciom pocz?tym, jeszcze nienarodzonym,
a zagro??onym w swoim istnieniu oraz szczególne wsparcie rodzicom dziecka pocz?tego.

Nabo??e??stwo eucharystyczne

„Wybierajcie wi?c ??ycie, aby??cie ??yli wy i wasze potomstwo
mi??uj?c Pana, Boga swego" (Pwt 30, 19)


Msza ??w. z podj?ciem Duchowej Adopcji

„Bro??cie dalej ??ycia ! Jest to wasz wielki wk??ad w budowanie cywilizacji mi??o??ci.
Niech szeregi obro??ców ??ycia, wci??? rosn?. Nie tra?cie otuchy.
To jest wielkie pos??annictwo i misja, jakie Opatrzno??? wam powierzy??a.
Niech Bóg, od którego pochodzi wszelkie dobro, b??ogos??awi wam !" - Jan Pawe?? II


Triduum i Dzie?? ??wi?to??ci ??ycia przygotowa??a

Diakonia ??ycia Domowego Ko??cio??a
przy Parafii b??. Honorata Ko??mi??skiego w Bia??ej Podlaskiej.
 

<<< Powrót
Dodano: 29 Marzec 2012
Parafia Honorata - Dzie?? ??wi?to??ci ??ycia
Projekt i wykonanie Orange Computers