Odwiedzin: 399409

VII Krajowy Kongres Polskiej Federacji Pueri Cantores w Cz?stochowie

 

   W dniach 30 kwietnia - 3 maja 2012 r. nasz chór Cantores Honorati
    wzi??? udzia?? w VII Kongresie Krajowym Polskiej Federacji Pueri Cantores,
    który odby?? si?
w Cz?stochowie.


W drodze do Cz?stochowy, mimo wysokiej temperatury w autokarze
wszystkim dopisywa?? dobry humor


Po obiedzie udali??my si? na Plac Biega??skiego,
gdzie mia??a si? rozpocz?? inauguracja Kongresu.
Ogranizatorzy "zamówili" pi?nkn? pogod?,
by??o bardzo gor?co.....


Inauguracj? Kongresu prowadzi?? pochodz?cy z Cz?stochowy
znany publicysta
Jan Pospieszalski
Po oficjalnym rozpocz?ciu wszyscy uczestnicy
w pielgrzymce Alejami NMP udali si? na Jasn? Gór?.

Ka??dy chórzysta od organizatorów otrzyma?? koszulk?, identyfikator
a tak??e plecak na ma??e drobiazgi....


1 maja, we wtorek by??a mo??liwo??? zwiedzania Jasnej Góry.
Odwiedzili??my Sal? Rycersk?, Sal? Ojca Kordeckiego, Muzeum 600-lecia,
Skarbiec Jasnogórski
a na koniec pami?tkowe zdj?cie pod pomnikiem
b??. Jana Paw??a II


Wieczorem odby?? si? w Bazylice Jasnogórskiej Koncert Galowy
z okazji
XX-lecia powstania Polskiej Federacji Pueri Cantores oraz
80-tych urodzin Wojciecha Kilara.
Zosta??y wykonane utowy wybitnego kompozytora:
Bogurodzica, Angelus i Exodus
.

2 maja po ??niadaniu odby??a si? kolejna próba wszystkich chórów,
a o godz. 15.00 w Archikatedrze Cz?stochowskiej zosta??y
od??piewane Nieszpory o N.M.P.


Modlitwie o pokój przewodniczy?? J.E. Ks. Abp Stanis??aw Nowak


Po Nieszporach udali??my si? do Olsztyna,
by zwiedzi? dawny zamek.
.


3 maja ucz?stniczyli??my w uroczystej Mszy ??w.
ku czci Matki Boskiej Królowej Polski o godz. 11.00


??piewy na Mszy ??w. wykonyaw?? wielki chór
z??o??ony ze wszystkich uczestników Kongresu. ok. 600 chórzystów.Po obiedzie podzi?kowali??my naszym przewodnikom po Cz?stochowie.


Wspólne pami?tkowe zdj?cie i czas wraca? do domu....

 

<<< Powrót
Dodano: 05 Maj 2012
Parafia Honorata - VII Krajowy Kongres Polskiej Federacji Pueri Cantores w Cz?stochowie
Projekt i wykonanie Orange Computers