Odwiedzin: 373020

Spotkanie Legionist??w w Sanktuarium Matki Bo??ej Le??nia??skiej


ACIES jest najwi?ksz?, coroczn? uroczysto??ci? Legionu Maryi, podczas której wszyscy cz??onkowie apostolatu ponawiaj? swoje zawierzenie Maryi, Królowej Legionu. ?aci??skie s??owo ACIES oznaczaj?ce armi? w szyku bojowym opisuje uroczysto??? podczas której legioni??ci jako jedno zgromadzenie ???cz? si?, aby odnowi? swoj? przysi?g? wierno??ci wobec Maryi, Królowej Legionu, i otrzyma? od Niej moc i b??ogos??awie??stwo na kolejny rok zmaga?? z si??ami z??a. W tym roku, w sobot? 20 kwietnia 2013 r. uroczysto??? ta odby??a si? w Sanktuarium Matki Bo??ej Le??nia??skiej.20 kwietnia 2013 legioni??ci nale???cy do Kurii Matki Wiary i Jedno??ci po raz 9 przyjechali do Le??nej Podlaskiej, aby u stóp Cudownego Obrazu ofiarowa? siebie na s??u??b? Maryi. Centraln? cz???? uroczysto??ci stanowi??a Msza ??w. G??ównym celebransem by?? przeor o. Jan Tyburczy, pozostali koncelebransi to o.Mieczys??aw ?acek, ks. Dariusz Mioduszewski, ks. Artur Pióro, ks. Jaros??aw R?kawek; za?? ks. Piotr Oskroba s??u??y?? pos??ug? w konfesjonale.Legionistki z poszczególnych  prezydiów zadba??y o w??a??ciw? opraw? Mszy ??wi?tej – przygotowa??y czytanie, psalm i modlitw? wiernych oraz ofiarowanie darów. G??ównym momentem uroczysto??ci by??o odnowienie ??lubowania. K??ad?c r?k? na Vexillum, ka??dy z jej uczestników odnowi?? swój osobisty akt po??wi?cenia si? Maryi wypowiadaj?c „Jestem ca??kowicie Twój, moja Królowo i moja Matko i wszystko, co posiadam jest Twoje”. Aktem jednocz?cym wszystkich by??a wspólna Komunia ??w., która umocni??a duchowo legionistów.


Ostatni punkt programu stanowi??o radosne ??wi?towanie przy sto??ach w klasztornym reflektarzu, gdzie legioni??ci mogli zacie??nia? wi?zi towarzyskie oraz wymienia? si? do??wiadczeniami pracy apostolskiej. Wcze??niejsze prze??ycia duchowe oraz ko??cz?ca ACIES agapa sprawi??y, ??e wszystkie serca nape??ni??y sie rado??ci? i nowym zapa??em do pracy apostolskiej i modlitwy. Podczas spotkania panowa??a mi??a i ??yczliwa atmosfera, wszyscy poczuli si? jedn?, prawdziw? rodzin?.

Dzi?ki Ci, Bo??e za wspania??ych kap??anów, naszych kierowników duchowych, oddanych ca??ym sercem pracy duszpasterskiej i legionowej. Ile?? ??ask Bo??ych sp??ywa na nas z podejmowania zada?? legionowych, ile?? rado??ci i satysfakcji prze??ywamy jako ??o??nierz i obro??cy Maryi!


Legion Maryi jest stowarzyszeniem katolików, którzy za zgod? Ko??cio??a i pod przemo??n? opiek? Maryi Niepokalanej, Po??redniczki wszelkich ??ask zorganizowali si? w Legion, aby wspomaga? Ko??ció?? w walce przeciwko ??wiatu i si??om z??a.
KURIA LEGIONU MARYI p.w. MATKI WIARY I JEDNO??CI przy parafii Narodzenia NMP i ??w. Ap. Piotra i Paw??a w Le??nej Podlaskiej skupia Prezydia Legionu Maryi z naszego regionu.

W sk??ad Kurii wchodz? 6 Prezydia Legionu Maryi:

  • Prezydium p.w. Matki Bo??ej Le??nia??skiej z parafii ??w. Piotra i Paw??a w Le??nej Podlaskiej z kierownikiem duchowym o.Mieczys??awem ?ackiem,
  • Prezydium p.w.Matki Bo??ej Wspomo??enie Wiernych z parafii  Naj??wi?tszego Serca Pana Jezusa w Sworach z kierownikiem duchowym ks. Proboszczem Piotrem Oskrob?,
  • Prezydium p.w.Matki Ko??cio??a z parafii Podwy??szenia Krzy??a ??wi?tego w ?ukowcach z kierownikiem duchowym ks. Proboszczem Dariuszem Mioduszewskim,
  • Prezydium Matki Bo??ej Niestaj?cej Pomocy z parafii Trójcy ??wi?tej w ?osicach z kierownikiem duchowym ks. Arturem Pióro,
  • Prezydium p.w. Matki Bo??ej Ucieczki Grzeszników z parafii  Narodzenia Naj??wi?tszej Maryi Panny z kierownikiem duchowym ks. Jaros??awem R?kawkiem
  • Prezydium Matki Bo??ej Mi??osierdzia  z parafii B??ogos??awionego Honorata z kierownikiem duchowym ks. ?ukaszem Borowskim.

    Kuria liczy w sumie 36cz??onków czynnych i 75 cz??onków wspieraj?cych w modlitwie.

 

<<< Powrót
Dodano: 01 Maj 2013
Parafia Honorata -  Spotkanie Legionist??w w Sanktuarium Matki Bo??ej Le??nia??skiej
Projekt i wykonanie Orange Computers