Odwiedzin: 401757

Zjazd KSM-u 2013

 

23 listopada 2013 roku 3 osoby z naszego oddzia??u
uda??y si? na Zjazd Diecezjalny do Siedlec.

Wszystko rozpocz???o si? Msz? ??wi?t?, w której wszyscy uczestniczyli. Tu?? po niej przeszli??my do auli w jednej ze szkó?? w Siedlcach, gdzie po przedstawieniu programu wydarzenia konferencje o ko??ciele  wyg??osi?? Ks. Tomasz Kostecki. Pokrzepieni s??owami o celach ko??cio??a udali si? na obiad, po którym wrócili na aul?, by us??ysze? sprawozdania z ca??ego roku dzia??alno??ci KSM w naszej diecezji. Nieco pó??niej mia??y miejsce wybory do Zarz?du Diecezjalnego oraz Komisji Rewizyjnej. Z naszego oddzia??u g??osy oddali Magdalena  G. i Damian ?. Po og??oszeniu wyników mi??? dla nas wiadomo??ci? by?? fakt i?? jedna z KSMowiczek naszego oddzia??- Karolina R.,  b?dzie jedna z osób tworz?cych nowy Zarz?d Diecezjalny. Po wyborach mieli??my troch? wolnego czasu, po czym udali??my do Kaplicy Akademickiej na Wieczór Uwielbienia. Tam kilka s??ów skierowa?? do nas biskup pomocniczy diecezji siedleckiej Piotr Sawczuk. Pob??ogos??awi?? on te?? nowemu zarz?dowi. Stanowi??o to ostatni punkt programu na sobot?.


Niedziela dla nas by??a kulminacyjnym momentem.
Tego dnia dwoje kandydatów z naszego oddzia??u –
Magdalena G??uchowska i Damian ?ojek

z??o??yli przyrzeczenie Katolickiego Stowarzyszenia M??odzie??y
na Mszy ??wi?tej w Katedrze Siedleckiej
przed biskupem diecezji siedleckiej Zbigniewem Kiernikowskim.

Wspólnie wypowiedzieli GOTÓW oraz PRZYRZEKAM.

 

<<< Powrót
Dodano: 04 Grudzień 2013
Parafia Honorata - Zjazd KSM-u 2013Parafia Honorata - Zjazd KSM-u 2013Parafia Honorata - Zjazd KSM-u 2013Parafia Honorata - Zjazd KSM-u 2013Parafia Honorata - Zjazd KSM-u 2013Parafia Honorata - Zjazd KSM-u 2013Parafia Honorata - Zjazd KSM-u 2013Parafia Honorata - Zjazd KSM-u 2013Parafia Honorata - Zjazd KSM-u 2013Parafia Honorata - Zjazd KSM-u 2013Parafia Honorata - Zjazd KSM-u 2013Parafia Honorata - Zjazd KSM-u 2013Parafia Honorata - Zjazd KSM-u 2013Parafia Honorata - Zjazd KSM-u 2013Parafia Honorata - Zjazd KSM-u 2013
Projekt i wykonanie Orange Computers