Odwiedzin: 399411

Diecezjalny op??atek Domowego Ko??cio??a 2011

 

 

 Ponad pi??set osób zwi?zanych z Domowym Ko??cio??em
przyby??o 8 stycznia 2011 r.  do Bia??ej Podlaskiej,
by pod przewodnictwem Biskupa Siedleckiego Zbigniewa Kiernikowskiego
prze??ywa? rado??? z Bo??ego Narodzenia, podzieli? si? op??atkiem
i przekaza? sobie ??wi?teczne ??yczenia.


 

Spotkanie rozpocz???a uroczysta Eucharystia sprawowana przez
Pasterza Diecezji w parafii b??. Honorata Ko??mi??skiego w Bia??ej Podlaskiej.
Wraz z Ksi?dzem Biskupem Msz? ??w. koncelebrowa??o
16 prezbiterów zwi?zanych z Domowym Ko??cio??em.


- Dzisiejsza uroczysto??? obdarowuje nas odkrywaniem narodzonego Syna Bo??ego,
który objawia si? w ma??ym Dzieci?ciu.
Podziwiamy Bo??? mi??o???, która domaga si? od ka??dego z nas, by na ni? odpowiedzie?.
Staramy si? to czyni? podczas pracy formacyjnej,
która w tym roku przebiega pod has??em: „s??ucha? Pana”

mówili witaj?c Ksi?dza Biskupa Gra??yna i Zbigniew Kowalczukowie."??w. Jan wzywa nas do wzajemnej mi??o??ci. Nikt z nas nie ma w sobie pe??ni mi??o??ci.
Cz??owiek po grzechu straci?? bowiem moc bezinteresownego mi??owania.
W konsekwencji ludzka mi??o??? jest krucha i niedoskona??a.
Cz??owiek potrafi nawet nienawidzi? drugiego"

naucza?? w homilii Biskup Siedlecki.
"Dlatego ??w. Jan precyzuje, ??e mo??emy si? wzajemnie mi??owa? wtedy,
gdy nasza mi??o??? jest zakorzeniona w mi??o??ci Boga.
Jezus umi??owa?? nas do ko??ca, oddaj?c za nas ??ycie.
Dopiero Jego przeb??agalna ofiara na krzy??u,
otwiera przed nami now? perspektyw? ??ycia i mi??o??ci.
Jak d??ugo nie zostanie w nas rozwi?zany problem grzechu -
szukania siebie i bronienia swojej racji -
nie b?dziemy zdolni do wzajemnej mi??o??ci.
Je??eli natomiast pójdziemy za Bogiem, który kocha przeciwko sobie,
w naszych ma????e??stwach b?dzie jedno??? i pokój"

– kontynuowa?? Ksi?dz Biskup.


"W Ewangelii Jezus wzywa uczniów, by zrobili co??, co jest dla nich niemo??liwe:
„Wy dajcie im je???!”. I pi?? chlebów oraz dwie ryby wystarczy??o,
by nakarmi? pi?? tysi?cy m???czyzn.
Podobny cud Jezus chce czyni? w naszych rodzinach. 
Potrzebna jest rewolucja w naszym my??leniu,
by chrze??cija??skie ma????e??stwa by??y miejscem
spe??niania si? cudu na pustkowiu tego ??wiata
- rozmna??ania ??ycia. Chodzi o tak? formacj?,
by w centrum ??ycia rodzinnego by?? Jezus Chrystus.
??wiat nie chce nas widzie? jako wykonawców cudu Bo??ego.
Ale kto ma to zrobi?, je??li nie chrze??cija??skie rodziny.
Tylko mi??o???, która si? rozdaje, staje si? ??yciodajna i coraz mocniejsza.
Jeste??my powo??ani, by by? ??wiadkami mi??o??ci, która jest z Boga,
bior?c konsekwencje grzechu na siebie na wzór Jezusa Chrystusa

mówi?? Pasterz Ko??cio??a Siedleckiego.

Dalsze uroczysto??ci odby??y si? w sali Starostwa Powiatowego przy ul. Brzeskiej.
Po proklamacji Ewangelii o narodzeniu Pana Jezusa, Ksi?dz Biskup
przekaza?? Bo??onarodzeniowe i noworoczne ??yczenia cz??onkom Domowego Ko??cio??a.
"??ycz? wam, by??cie jako Domowy Ko??ció??
byli no??nikami nadziei ??ycia w dzisiejszym ??wiecie.
Jako chrze??cijanie musimy mie? odwag? odnajdywa? si? we wszystkich sytuacjach,
szczególnie tam, gdzie brakuje ludzkiej pomy??lno??ci i ??yczliwo??ci.
Oczywi??cie nikomu nie ??ycz? czego?? niepomy??lnego w ??yciu.
Dobrze, gdy mamy rodzin? u??o??on? i dobrze wychowane dzieci.
Nie mo??emy jednak zapomnie?, ??e Bóg ma w nas upodobanie tak??e wtedy,
gdy do??wiadczamy trudno??ci i przeciwno??ci.
Zach?cam was do jak najszerszej wspó??pracy z biskupem,
by??cie byli Ko??cio??em Domowym"

mówi?? Biskup Siedlecki Zbigniew Kiernikowski.

 


Dzielenie si? op??atkiem, wspólne kol?dowanie i agapa zako??czy??y diecezjalne spotkanie Domowego Ko??cio??a.

Co mówi? ma????onkowie z Domowego Ko??cio??a po spotkaniu z Ksi?dzem Biskupem?

Dzisiejsze spotkanie g???boko zapad??o mi w sercu. Od 14 lat jestem ??on?. Mamy siedmioro dzieci. Regularnie karmimy si? S??owem Bo??ym. Pewnego dnia Bóg nam powiedzia??, by??my sprzedali mieszkanie w Wilkowie i kupili dom w polu. Na pocz?tku pojawi??y si? ró??ne przeciwno??ci, ale poszli??my za S??owem Boga. Dzi?ki temu ca??a rodzina ocala??a przed tegoroczn? powodzi?. Dzi?kuj? Ksi?dzu Biskupowi za konkretne wezwanie, by??my nie siedzieli w ciepe??ku swoich czterech ??cian, lecz ci?gle szli drog? wiary jak Abraham i dawali ??wiadectwo o Jezusie Chrystusie w dzisiejszym ??wieciewyzna??a Dorota.

– S??owo Ksi?dza Biskupa u??wiadomi??o mi jak wiele pracy czeka nas na polu ewangelizacji i formacji w ramach Domowego Ko??cio??a
mówi?? Marek Wójcicki.
- Dotar??o dzisiaj do mnie, ??e umocnieni Bo??ym S??owem i zakorzenieni w Bo??ej mi??o??ci, mamy moc do ??ycia w mi??o??ci na wzór Jezusa Chrystusadoda??a jego ??ona Anna.

– Najbardziej mnie dotkn???o z dzisiejszej homilii wezwanie do ??ycia w logice rozdawanego chleba. Jezus zwraca si? do nas, ma????onków: „Wy dajcie im je???”. Chcemy to wezwanie realizowa? jako ma????onkowie i rodzice mówi?? Darek z ?ukowa.
– Wierz?, ??e moc? Pana Boga mo??emy przekracza? ró??ne ograniczenia i dokonywa? rzeczy po ludzku niemo??liwych
– doda??a jego ??ona Adrianna.

 

                         tekst - ks. Mateusz Czubak (KRP)

 

<<< Powrót
Dodano: 06 Styczeń 2012
Parafia Honorata - Diecezjalny op??atek Domowego Ko??cio??a  2011
Projekt i wykonanie Orange Computers