Odwiedzin: 401757

Wyjazd do Serpelic

    W dniach 28.02-01.03.2014r. oko??o 50 osób z naszego parafialnego oddzia??u KSM wraz z ks. Asystentem uda??o si? do Serpelic w celach integracyjno formacyjnych.
     Pierwszy dzie?? by?? czasem na integracj?. Tu?? po dotarciu na miejsce wszyscy zebrali??my si?, aby zawi?za? wspólnot? i u??o??y? regulamin, którego mieli??my przestrzega? podczas tych dni. Nast?pnie udali??my si? na kolacj?, aby zregenerowa? si??y na inne punkty pi?tkowego programu, do których nale??a??y zabawy, ta??ce, ??piewy, a po nich wieczorna modlitwa i film.
     Pomimo integracji do pó??nych godzin nocnych  nasza dzielna m??odzie?? nie mia??a problemu z wczesnych wstaniem. Ju?? od godziny 6 rano krz?tali??my si? po korytarz wypocz?ci , pe??ni si?? i zapa??u do realizacji punktów programu na sobotni dzie??. Po porannych modlitwach i pysznym ??niadaniu wyruszyli??my na spacer po Serpelicach i Kalwarii. Wyj??cie te da??o nam wiele rado??ci. Gdy wrócili??my do o??rodka rozpocz?li??my prac? w grupach, podczas której omawiali??my 10 zasad KSMowicza. Nast?pnie spotkali??my si? wspólnie i ka??da grupa mog??a pochwali? si? swoj? prac?. Nast?pnie by?? czas na spakowanie swoich rzeczy i sprz?tni?cie o??rodka po czym udali??my si? na obiad, po którym przyszed?? czas na niestety ostatni punkt naszego wyjazdu- Msz? ??wi?t? podczas, której mogli??my podzi?kowa? za ten krótki, ale bardzo owocny i wspaniale sp?dzony czas w gronie przemi??ych osób i zawierzy? dalsz? dzia??alno??? naszego oddzia?? Jezusowi Chrystusowi ukrytemu w ma??ym kawa??ku chleba, który ka??dy z nas móg?? przyj?? do swojego serca. Na koniec  Mszy ??wi?tej ka??dy KSMowicz otrzyma?? r?cznie wykonany dziesi?tek ró??a??ca, który ma nam przypomina? o wspólnocie do której nale??ymy i modlitw? w jej intencji.
     Z ca??ego serce dzi?kujemy organizatorom za ten wspania??y czas, który razem sp?dzili??my i pro??my Boga oraz Matk? Naj??wi?tsz? o  nieustann? opiek? nad naszym oddzia??em.

<<< Powrót
Dodano: 05 Marzec 2014
Parafia Honorata - Wyjazd do SerpelicParafia Honorata - Wyjazd do SerpelicParafia Honorata - Wyjazd do SerpelicParafia Honorata - Wyjazd do SerpelicParafia Honorata - Wyjazd do SerpelicParafia Honorata - Wyjazd do SerpelicParafia Honorata - Wyjazd do SerpelicParafia Honorata - Wyjazd do SerpelicParafia Honorata - Wyjazd do SerpelicParafia Honorata - Wyjazd do SerpelicParafia Honorata - Wyjazd do SerpelicParafia Honorata - Wyjazd do SerpelicParafia Honorata - Wyjazd do SerpelicParafia Honorata - Wyjazd do SerpelicParafia Honorata - Wyjazd do SerpelicParafia Honorata - Wyjazd do SerpelicParafia Honorata - Wyjazd do SerpelicParafia Honorata - Wyjazd do SerpelicParafia Honorata - Wyjazd do SerpelicParafia Honorata - Wyjazd do SerpelicParafia Honorata - Wyjazd do SerpelicParafia Honorata - Wyjazd do SerpelicParafia Honorata - Wyjazd do SerpelicParafia Honorata - Wyjazd do SerpelicParafia Honorata - Wyjazd do SerpelicParafia Honorata - Wyjazd do SerpelicParafia Honorata - Wyjazd do SerpelicParafia Honorata - Wyjazd do SerpelicParafia Honorata - Wyjazd do SerpelicParafia Honorata - Wyjazd do SerpelicParafia Honorata - Wyjazd do SerpelicParafia Honorata - Wyjazd do SerpelicParafia Honorata - Wyjazd do SerpelicParafia Honorata - Wyjazd do SerpelicParafia Honorata - Wyjazd do SerpelicParafia Honorata - Wyjazd do SerpelicParafia Honorata - Wyjazd do SerpelicParafia Honorata - Wyjazd do SerpelicParafia Honorata - Wyjazd do SerpelicParafia Honorata - Wyjazd do SerpelicParafia Honorata - Wyjazd do SerpelicParafia Honorata - Wyjazd do SerpelicParafia Honorata - Wyjazd do SerpelicParafia Honorata - Wyjazd do SerpelicParafia Honorata - Wyjazd do SerpelicParafia Honorata - Wyjazd do SerpelicParafia Honorata - Wyjazd do SerpelicParafia Honorata - Wyjazd do SerpelicParafia Honorata - Wyjazd do SerpelicParafia Honorata - Wyjazd do SerpelicParafia Honorata - Wyjazd do SerpelicParafia Honorata - Wyjazd do SerpelicParafia Honorata - Wyjazd do SerpelicParafia Honorata - Wyjazd do SerpelicParafia Honorata - Wyjazd do SerpelicParafia Honorata - Wyjazd do SerpelicParafia Honorata - Wyjazd do SerpelicParafia Honorata - Wyjazd do SerpelicParafia Honorata - Wyjazd do SerpelicParafia Honorata - Wyjazd do SerpelicParafia Honorata - Wyjazd do SerpelicParafia Honorata - Wyjazd do SerpelicParafia Honorata - Wyjazd do SerpelicParafia Honorata - Wyjazd do SerpelicParafia Honorata - Wyjazd do SerpelicParafia Honorata - Wyjazd do SerpelicParafia Honorata - Wyjazd do SerpelicParafia Honorata - Wyjazd do Serpelic
Projekt i wykonanie Orange Computers