Odwiedzin: 373020

Witamy nowych ministrant??w - 13. 04. 2008 r.

 

"Wy sami nie wiecie, jak jeste??cie pi?kni wówczas,
kiedy znajdujecie si? w zasi?gu s??owa Bo??ego i Eucharystii.
Sami nie wiecie, jacy jeste??cie pi?kni,
kiedy obcujecie z bliska  z Chrystusem, z Mistrzem,
staraj?c si? ??y?  w Jego ??asce u??wi?caj?cej."

Jan Pawe?? II,
Cz?stochowa 6 czerwca 1979

W niedziel? 13. 04. 2008 roku przyj?li??my do grona naszej
parafialnej s??u??by liturgicznej czterech nowych ministantów.
S? nimi: Krzysztof Matusiak, Pawe?? B??a??ewicz,
Kacper Kalu??y??ski i Micha?? Czerniawski 
Przygotowywali sie oni do tej chwili od kilku miesi?cy przez udzia??
w cotygodniowych zbiórkach, przez zg???bianie tajników s??u??by przy o??tarzu Pa??skim.

W niedziel?, na zako??czenie Mszy ??wi?tej o godzinie 13.00 ksi?dz Wies??aw
 poprosi??  Ksi?dza Proboszcza o przyj?cie kandydatów do S??u??by Liturgicznej.
Ks. Proboszcz udzieli?? im b??ogos??awie??stwa i za??o??y?? kom??e - liturgiczny strój ministranta.
??yczymy aby nowi ministranci,
poprzez s??u??b? przy o??tarzu przybli??ali si? do Pana Boga,
aby stawali si? lepszymi lud??mi i chrze??cijanami.
Otaczamy ich, a tak??e wszystkich innych ministrantów
i lektorów nasz? modlitw?.

 

<<< Powrót
Dodano: 10 Styczeń 2012
Parafia Honorata - Witamy nowych ministrant??w - 13. 04. 2008 r.
Projekt i wykonanie Orange Computers