Odwiedzin: 373020

Nasza parafia w obiektywie - rok 2012


STYCZE?? 2012

Jase??ka Bo??onarodzeniowe (6.01.)
Wyst?p zespo??u „Ogród wyobra??ni” Rodzina Zalewskich (8.01.)
„Wieczór chwa??y z kol?d?” (8.01.)
Wspomnienia ks. Paw??a z pobytu u o. Marcina w Bracku (19.01.)
Niedziela z misjonarzem  o. Marcinem Draganem (22.01.)
Spotkanie op??atkowe Domowego Ko??cio??a (22.01.)
Wizyta Kol?dowa w przedszkolu (27.01.)

 LUTY 

Ferie zimowe:
Pierwsza wizyta na stoku (06.02.)
Pi?kna zima w Murzasichle (07.02.)
Odkrycie dnia (08.02.)
Z wizyt? w ciekawych miejscach (10.02.)
Ostatnie chwile na feriach zimowych (11.02.)
KSM na kolejnym N.C.M. (24.02.)
Droga krzy??owa w intencji trze??wo??ci narodu (26.02.)
Egzamin centralny do bierzmowania (29.02.)
Obchody 25 r. ??mierci ks. F. Blachnickiego (27.02.)
 

MARZEC

Rekolekcje Wielkopostne dla m??odzie??y w Ekonomiku (1-2.03.)

Sakrament bierzmowana (15.03.)
Marcowe NCM w Kodniu (23-24.03.)
Misterium M?ki Pa??skiej w Warszawie (24.03.) 
Dzie?? ??wi?to??ci ??ycia (26.03.)
Droga krzy??owa ulicami parafii (30.03.)

 

KWIECIE??

Obchody Niedzieli Palmowej w naszej parafii (01.04.)

??wi?te Triduum Paschalne (05-07.04.)

??yczenia dla naszych Kap??anów (05.04.)

Procesja rezurekcyjna w Niedziel? Zmartwychwstania (08.04.)

Sesja Kapitu??y Kolegiackiej ?ukowskiej (10.04.)

Duchowe przygotowania do przyj?cia relikwii b??. Jana Paw??a II (14.04.)

Dialog z b??. Janem Paw??em II (15.04.)

Uroczysto??? intronizacji relikwii b??. Jana Paw??a II (15.04.)

Imieniny ks. Roberta (17.04.)

N.C.M. - pierwszy dzie?? z reszty Twojego ??ycia . . .(20-21.04.)

Bialskopodlaskie Rozpocz?cie Sezonu Motocyklowego (28.04.)

VII Krajowy Kongres Pueri Cantores w Cz?stochowie (30.04. - 03.05.)

 

 

MAJ

Niedziela seminaryjna (06.05.)

Nowi Ministranci (06.05.)

Majówka w Ciciborze Du??ym (05-06.05.)

I KOMUNIA ??W. zdj?cia (13.05.)

I Komunia ??w. – film (13.05.)

Procesja Fatimska ulicami Bia??ej Podlaskiej (13.05.)

Zdj?cia grupowe z I Komunii ??wi?tej (14.05.)

N.C.M. - o Bo??ym S??owie uwag kilka .. (18-19.05.)

10 r. sakry biskupiej ks. bp Zbigniewa Kiernikowskiego (20.05.)

Pielgrzymkowe granie... (20.05.)

 

CZERWIEC 

Parafialny Dzie?? Dziecka (01.06.)

Po??wiecenie krzy??a przy ul. Terebelskiej (03.06.)

Imieniny Ks. Wies??awa (07.06.)

Uroczysto??? Naj??wi?tszego Cia??a i Krwi Chrystusa (07.06.)

Rozpocz?cie II Synodu Diecezji Siedleckiej (10.06.)

??wi?cenia kap??a??skie dk. Marka Weresy (16.06.)

Msza ??w. Prymicyjna ks. Marka Weresy zdj?cia (17.06.)

Msza ??w. Prymicyjna ks. Marka Weresy film (17.06.)

Jerycho M??odych 2012 w Pratulinie (22-23.06.)

Imieniny naszego ks. Proboszcza (24.06.)

Imieniny ks. Paw??a i kleryka Paw??a (29.06.)

V Koczowisko S??u??by Liturgicznej (30.06.)

 

 LIPIEC

Zmiany w??ród ksi???y wikariuszy (01.07.)

Podsumowanie rocznej pracy chóru (01.07.)

KSM-wski dzie?? na wsi (10.07.)

Pomagamy misjonarkom w Boliwii (22.07.)

??wi?ty Krzysztofie - módl sie za nami . . . (25.07.)

V Ogólnopolski Wy??cig Kolarski o Puchar Wójta (29.07.) 

 

 SIERPIE??

Pielgrzymi w drodze do Jasnogórskiej Pani (04.08.)

Pielgrzymi dotarli do celu (14.08.)

Po??egnanie ks. Rafa??a Kornilaka (19.08.)

Powitanie ks. ?ukasza - nowego wikariusza (26.08.)

Pielgrzymka do Le??nej Podlaskiej (26.08.)

 

WRZESIE??

 XVI Do??ynki Gminy Bia??a Podlaska (02.09.)

XIX Festiwal muzyki chrze??cija??skiej „Hosanna Festival” (02.09.)

Wystawa lata wi?zienne ks. kard. Stefana Wyszy??skiego (09.09.)

W nowy rok szkolny z b??ogos??awie??stwem Bo??ym (09.09.)

Znak, który spotykamy na co dzie?? (14.09.)

Niedziela seminaryjna (16.09.)

Ognisko w Drelowie (15.09.)

Rejonowe rozpocz?cie roku formacyjnego Domowego Ko??cio??a (16.09.)

2 r. ??mierci ks. pra??ata Bernarda Waszczuka (24.09.)

??wi?to Stanis??awa Kostki (18.09.)

NIE JESTE?? BOGIEM - Nocne Czuwanie M??odych w Kodniu (21.09.)

Zako??czenie sezonu motocyklowego (22.09.)

Spotkanie popielgrzymkowe gr. 10 A (23.09.)

 

PA?DZIERNIK

„Ró??aniec, to moja ulubiona modlitwa! (03.10.)

Nauczanie Jana Paw??a II o Rodzinie - Dzie?? Papieski (16.10.)

Pomagamy zdolnej m??odzie??y (16.10.)

Odpust ku czci patrona naszej parafii b??. Honorata (14.10.)

Monta?? s??owno-muzyczny o b??. Janie Pawle II (16.10.)

Dzie?? imienin ks. ?ukasza (18.10.)

Czuwanie w Kodniu (19.10.)

Dzie?? Skupienia Legionu Maryi (20.10.)

Relacja z Rejonowego Dnia Wspólnoty (20.10.)

Modlitwa w intencji S??u??by Zdrowia (21.10.)

 

 LISTOPAD

Msza ??w. na cmentarzu parafialnym (01.11.)

Imieniny ks. S??awomira Szypulskiego (05.11.)

Po??wi?cenie krzy??y w Ciciborze Du??ym (09.11.)

Ministranci i oazowicze w Warszawie (10.11.)

Akademia z okazji ??wi?ta Odzyskania Niepodleg??o??ci (11.11.)

5 lat dzia??alno??ci KSM-u w naszej parafii (17.11.)

5 lat dzia??alno??ci KSM-u filmy (17.11.)

??wi?to z okazji dnia ??w. Cecylii (22.11.)

Przyrzeczenia KSM-skie (25.11.)

Spotkanie Rodzin Domowego Ko??cio??a (25.11.)

Modlitwy w intencji nienarodzonych dzieci (26.11.)

Zabawa bez alkoholu (01.12.)

Rekolekcje dla par ma????e??skich w Kodniu (30.11-02.12.)

 

  GRUDZIE??

Adwentowy Dzie?? Wspólnoty Domowego Ko??cio??a (08.12.)

Bartek Jaskot - „Pie??ni mi??o??ci i rado??ci” (09.12.)

Zako??czenie rekolekcji adwentowych (11.12.)

Pomoc Ko??cio??owi na Wschodzie (09.12.)

Wr?czenie brewiarza we Wspólnocie Neokatechumenalnej (13.12.)

Grudniowe Czuwanie M??odych w Kodniu (14.12.)

Nowi ministranci i lektorzy (18.12.)

Rodzina – Rodzinie  (20.12.)

??yczenia na ??wi?ta Bo??ego Narodzenia (24.12.)

Pasterka w naszej ??wi?tyni (25.12.)

Budowanie cywilizacji ??ycia – Marsz ??ycia (28.12.)

??wi?to ??w. Rodziny - Co w ??yciu ma????e??skim jest najwa??niejsze? (30.12.)

Misterium bo??onarodzeniowe „W poszukiwaniu Betlejem” (30.12.)

Spotkanie Op??atkowe kr?gów Domowego Ko??cio??a (30.12.)


Za ka??de dobro jakie si? dokona??o

w naszej parafii niech b?dzie Bóg uwielbiony!


<<< Powrót
Dodano: 26 Październik 2013
Parafia Honorata - Nasza parafia w obiektywie - rok 2012
Projekt i wykonanie Orange Computers